فراهم‹شدن‹امکانات‹تولید‹با‹رفع‹تحری‹مها

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

موض//وع جایگزینی خودروهای قدیمی مدتهاس//ت که به چالش//ی در صنعت خ//ودرو تبدیل ش//ده اس//ت. در همین رابطه عضو کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس اس//المی معتقد اس//ت فناوری تولی//د برخی خودروه//ای قدیمی متعلق ب//ه چند دهه پیش از این اس//ت و از س//ویی قیمت خودروه//ای تولیدی کنونی کاه//ش نمییاب//د بنابراین باید خودروه//ای جدید جایگزی//ن خودروهای قدیمی شود.

حمیدرض//ا فوالدگ//ر درگفتوگو با خانه ملت اظهار ک//رده در اواخر دهه 0۸ در قرارداد منعقدشده بین سایپا و رنو مقرر شد که خودرو تندر09 باید با قیمت ارزان بهدس//ت مصرفکننده برس//د اما با تغییر دولت، نوسانات شدید نرخ ارز و صعودی شدن قیمتها، قیمت این خودرو نیز با شرایط تورمی آن زمان افزایش یافت و این خودرو نتوانست جایگزینی برای پراید یا پژو 405 شود.

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قیمت خودروهای تولی//دی کنونی کاهش نمییابد، بلکه خودروهای جدیدی با پایه قیمتی مناس//ب باید جایگزین آنها شود، یادآور شده بهطور قطع با سرعت گرفتن تولید و استقبال مصرفکننده از مدلهای جدید، مدلهای قدیمی زودتر از رده تولید خارج میشود و درهمین راستا امکانات برای ارتقای تولید خودرو با رفع تحریم خودرو ایران بیش از گذشته فراهم میشود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، بر این موضوع هم تاکید ک//رده که در زمینه کیفیت، قیمت رقابت//ی و خدمات پس از فروش خودروها باید بهینهسازی اتفاق افتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.