تولید تسمه داخلی مدفون در الیههای واردات

گزارش«‹گسترش‹صنعت»‹‹از‹ضد‹و‹نقی ‹ضهای‹بازار‹تسمه‹تایم‹و‹دینام‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

محافظ//هکاری در سیاس//ت به ش//کلی دیگر در صنعت تس//ری پیدا کرده و برخی تولیدکنندگان داخل ن//ه تنها هیچ آمار و اطالعات//ی درباره می//زان تولیدات خود به رسانهها نمیدهند حتی گاهی شنیده میشود اتحادیهها و انجمنهای این صنفه//ا نیز از میزان تولید کارخانهها و اعضای خود بیاطالع هس//تند و عنوان میکنند که بهطور عموم تولیدکنندگان آمارها را در اختیار اتحادیه یا انجمن مربوط قرار نمیدهند.

گس//ترش صنعت در نظ//ر دارد از قطعات پرمص//رف خودروها به طور جداگانه گزارشهایی را آماده و منتش//ر کند اما متاس//فانه محافظهکاری برخی تولیدکنندگان و وارد کردن رس//انهها در پیچ و خمهای نامهنگاری اداری و هدر دادن زمانهای مقتضی، رسانه را به دردسرهایی چون ارسال پاس//خها و دریافت پاس//خهای کلید واژهای چون «بله» و «خیر»! انداخته است یا یکی از کارشناسان مربوط با صحبتهایی مفصل در پایان سخنان با خواهش درخواست میکند سخنان او چاپ نشود! از اینرو گزارش امروز گس//ترش صنعت مربوط به تسمه خودرو است که یکی از این چالشهای رسانهای را به همراه دارد.

‹تولید‹صفر‹تا‹صد‹در‹داخل‹نداریم ‹

پویا حبیبی، مدیر بازرگانی اطلس تس//مه، درباره وضعیت تولید تس//مه در کشور به گس//ترش صنعت گفت: بخشی از تس//مههای مورد نی//از بازار در داخل تولید میش//ود و باقی وارداتی اس//ت و بیشتر تس//مههای معمولی آ، بی و سی در کشور تولید میشود.

او افزود: بخشی از تولید تسمهتایم خودرو، داخلی و بخشی وارداتی اس//ت. برای نمونه این شرکت صنعتی به تازگی خط تولید تس//مه خودرو را در کارخانه خود راهاندازی کرده است و به زودی تس//مههای آن برای خودروهای سواری نیز وارد بازار میشود. پیش از این نیز ش//رکت، تسمه خودروهای س//نگین را تامین میکرد که در رویکرد جدید خود در مس//یر تولید تس//مههای خودروهای سواری نیز گامهایی برداشته است.

حبیبی ادام//ه داد: حدود ۰۴درصد بازار داخل تس//مههای خودروهای س//نگین از س//وی این ش//رکت تامین میش//ود و هدف برای خودروهای سواری نیز تولید انبوه است (درحالحاضر ۰۳درصد است) که این امر پس از بازخورد بازار محقق میشود.

این فعال صنعت قطعه در پاس//خ به این پرسش که در کشور چه اندازه تولیدکننده تس//مه خودرو داریم، گفت: درحالحاضر تولیدکننده صفر تا صد تس//مه خودرو در داخل نداریم تنها به شکل اسلیو (رول) وارد کشور شده و با توجه به نیاز هر مصرفکننده در داخل برش میخورد.

مدیر فروش این ش//رکت در ادامه به مش//کالت تامین مواد اولیه برای تولید تس//مه خودرو در کشور اش//اره کرد و گفت: بخشی از مواد اولیه از پتروشیمی داخل تامین میشود و بخشی دیگر وارداتی است که در بخش واردات گاه//ی با توجه به تحریمهایی که وجود دارد، ممکن بود این مواد در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار نگیرد.

وی گفت: تامین مواد اولیه به طور عموم از کشور آلمان بوده و در بحث تعرفه، تولیدکنندگان با مش//کالتی مواجه هس//تند. او در ادامه مشکالت مالی را از دیگر چالشه//ای این صنف عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان قطعه به طور عموم با دیرکرد پرداختیها از س//وی خودروس//ازان مواجه هس//تند در حالی که هزینهه//ای تولید اعم از تهیه م//واد، بیمه، مالیات، حقوق کارگر باالست و این امر باعث شده تا افراد دیگر تمایلی برای تولید نداشته باشند.

حبیب//ی درباره صادرات تس//مه نی//ز اظهار کرد: برای ص//ادرات نیاز به معرفی بیشتر است و در این بحث قیمتها بسیار تاثیرگذار هستند زیرا به لحاظ کیفیت، محصول داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردار است و حداقل میتواند نیاز کشورهای همسایه را تامین کند.

‹تامین‹بازار‹با‹واردات‹ ‹

اطالعات پایین تولیدکنندگان از یکدیگر ش//اید وظیفه رسانه را برای پر کردن این فاصله پررنگتر میکند زیرا یکی دیگر از مدیران فروش فعال در این صنف درباره میزان تولید در داخل تاکید کرد: تس//مه خودرو در داخل کشور تولید نمیش//ود و به طور کامل وارداتی است و گاهی دیده میشود که برخی از تسمهها، از چین وارد شده و برچسب تولید داخل میخورند.

مس//عود عابدینی ادامه داد: تولیدات در بحث تس//مه، با یکدیگر متفاوت است برای نمونه تسمههای دینام شیاری و تسمههای تایم دندهای از سوی این شرکت صنعتی برای خودروهای سبک و سنگین وارد میشوند.

عابدینی درباره نش//انهای موج//ود در بازار لوازم یدکی به تس//مههای کرهای، بلژیکی، آلمانی و چینی اشاره کرد که نیاز داخل را تامین میکنند.

‹۰۸درصد‹بازار‹تسمه‹برای‹چین ‹یها ‹

گسترش صنعت برای کامل شدن گزارش خود و در اختیار قراردادن آمار به س//راغ یکی از فروشندگان انواع تس//مه در بازار لوازم یدکی تهران رفت. امیر ابدی، مدیر فروش//گاه امیرمنصور درباره وضعیت بازار و میزان تولید در کشور گفت: هماکنون تسمه دینام و تایم در داخل کشور تولید نمیشود و کارخانهای فعال در این زمینه در کشور وجود ندارد و بازار داخل با مدلهای بسیار متنوع و با کیفیتهای متفاوت و با محصوالت وارداتی تامین میشود و تنها اطلس تس//مه در اندازههای آ (برای خودروهای سنگین با عنوانهای آ۱۴ یا آ ۲۴ )...و و بی(برای مصارف صنعتی) تولید دارد.

وی در پاس//خ به این پرسش که آیا بازار کمبودی به لحاظ تامین تسمه ندارد، گفت: واردکننده در کش//ور زیاد اس//ت و ش//اید یک قلم جنس با ۵ ت//ا ۰۱ نوع کیفیت در بازار موجود باش//د. ب//رای نمونه برای تس//مه تایم پژو شاید بیشتر از ۵۱ نوع کیفیت تسمه در بازار وجود دارد.

وی درباره مبدأهای وارداتی تسمه گفت: بیشتر بازار ایران در دس//ت چینیهاست به طوری که ۰۸درصد بازار مربوط به کاالهای چینی بوده، ۵۱درصد مربوط به کره و ۵درصد باقی از طریق اروپا تامین میشود.

ابدی در ادامه به چالشهای این صنف اش//اره کرد و گفت: این صنف با چالش قاچاق مواجه نیس//ت اما جنس تقلبی در بازار زیاد اس//ت. محصوالت چینی در س//طوح مختلف کیفی قرار دارند و سودجو کاالهای بیکیفیت را واردکرده و با تغییر بس//تهبندی، آن را به عنوان شرکت دیگری در بازار به فروش میرس//اند. مشکلی که باید از سوی اتحادیه پیگیری شود و اقدامات جدی در این زمینه انجام شود.

او تاکید کرد: معضل امروز این بازار تقلب است که این امر آسیب جدی ب//ه بازار فروش//ندگان مارکهای اصلی وارد کرده و بس//تهبندی، نش//ان و هولوگرام تقلبی در کش//ور زیاد شده است. برای نمونه برچسب سایپا روی کااله//ای وارداتی نصب و به عنوان قطعه اصلی این خودروس//از در بازار به فروش میرسد. درباره دیگر شرکتها مانند ایساکو نیز این اتفاق میافتد و متاس//فانه همت جدی برای پیگیری مسئله در بین متولیان این امر وجود ن//دارد. ب//رای نمونه جنس ۵۲ ه//زار تومانی با ۸۱ هزار توم//ان در اختیار مغ//ازهدار قرار میگیرد و او آن را با قیمت م//ارک اصلی ۵۲هزار تومان به فروش میرساند.

این فروش//نده معتقد است این امور به شکل زنجیروار به یکدیگر متصل هس//تند؛ کس//ی که واردکننده این کاالهای بیکیفیت است، جعبهسازی ک//ه جعبهه//ای تقلبی میزن//د، مارکزنی که برچس//ب را تهیه میکند و فروش//ندهای که نس//بت به این امر آگاه اس//ت. به طور تقریبی ۰۹درصد فروشندگان آگاهانه به خرید و فروش این کاالها میپردازند.

ابدی در پاس//خ به این پرس//ش که چند درصد ب//ازار مربوط به قطعات تقلبی اس//ت، گفت: بیش از ۰۵درصد از تسمههای خودرو موجود در بازار تقلبی است در حالیکه مشتری قادر به تشخیص قطعه تقلبی از غیرتقلبی نیس//ت و این خود تبدیل به معضلی برای فروش//نده و مصرفکننده شده است. برای نمونه تسمه تایم قطعهای حساس است و هر ۰۶ هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارد و در بحث خرید، مش//تری بیشتر به سخنان فروشنده اعتماد میکند.

او راهکار رفع این مش//کل را پیگیریهای جدی از سوی اتحادیه دانست و گفت: باید با تمام کس//انی که در این چرخه فعالیت دارند برخورد جدی ش//ود. اتحادیه باید به طور رس//می و جدی وارد ش//ده و برای رسیدگی به این بازار کارشناس//ی را مامور این کار کند و با کس//انی که جنس طرحدار غیراصلی به فروش میرسانند، برخورد کند. بهویژه اینکه تسمه تایم قطعه حساس//ی در خودرو بوده که در صورت پارگی بیش از ۴میلیون خس//ارت به همراه دارد.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که آیا تس//مه دینام نیز وارد یا در داخل تولید میش//ود؟ گفت: درصدی در داخل تولید میشود اما محدود است و اگر تسمهای که برای کولر استفاده میشود به خودرو بخورد آن تسمه نیز در داخل تولید شده است.

ابدی در ادامه به هزینههای باالی تولید اش//اره کرد و گفت: زمانی برای تولید تسمههای شیاردار اقدام کردیم اما هزینههای بسیار باال ما را از تولید منصرف ک//رد زیرا به لحاظ اقتصادی وارد کردن آنه//ا ارزانتر خواهد بود. برای نمونه کاالهای اطلستس//مه نسبت به مشابه چینی و هندی گرانتر است اما کیفیت خوبی دارد.

او گفت: فروش//نده که ه//ر روز با مصرفکننده در ارتباط اس//ت به این موض//وع آگاهی دارد ک//ه خریداران به ط//ور عموم به دنب//ال محصوالت ارزانقیمت هستند و برای س//اخت داخل باید پیش از آن درباره قیمتها تدبیری اندیشیده شود.

در ادامه، گزارش//گر این نوش//تار مطلع ش//د «یوژه پ//ارت آریا» یکی از تولیدکنن//دگان تس//مههای خودرو در کش//ور بوده ک//ه تولیدکنندگان و فروشندگان بر اساس صحبتهایی که داشتهاند آن را نمیشناسند؛ شرکتی که بزرگترین تولیدکننده تسمه در خاورمیانه است.

گس//ترش صنعت در ادامه با یکی از کارشناس//ان این ش//رکت صنعتی تم//اس گرف//ت اما حاض//ر به هم//کاری نش//دند و این ام//ر را موکول به نامهنگاریهای اداری کردند.

امیر ابدی: بیش از ۰۵درصد از تسمههای خودرو موجود در بازار تقلبی است در حالیکه مشتری قادر به تشخیص قطعه تقلبی از

غیرتقلبی نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.