اجرای شروط چهارگانه در مذاکرات خودرویی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

تولید خودروهای جدید آغاز شده است و تا پایان سال بازار خودرو رنگی دیگر به خود میگیرد اما در این بستر همچنان قطعهسازان دل نگرانیهایی در بحث تامین این خودروها داش//ته و بهدنبال ارتقای دانش فنی به کمک همتایان خود در این همکاریها هس//تند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در این راس//تا با ابراز نگرانی از ضمان//ت اجرایی در همکاریهای اخیر معتقد اس//ت، به نظر میرس//د هیچگونه ضمانت اجرایی بر رعایت ش//روط وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاریهای خودرویی وج//ود ندارد. آرش محبین//ژاد در گفتوگو ب//ا خبرخودرو گفت: بهطور قط//ع آنچه در قراردادهای خودرویی مطرح و منعقد ش//ده ش//رایط خوب و ایدهآلی را مدنظر قرار داده و میتواند منافع صنعت خودرو و قطعه کش//ور را تامین کند. وی با توجه به مس//ائل مطرح درب//اره میزان داخلیس//ازی خودروهای جدید عن//وان کرد: البته همچنان مس//ائل مختلفی درباره میزان داخلس//ازی خودروهای جدید مطرح است که موجب نگرانی قطعهسازان شده است. او ادامه داد: البته ش//روط چهارگانه وزارت صنع//ت، معدن و تجارت منافع قطعهسازان در راستای شروع ۰۴درصد داخلیسازی و دستیابی به ۰۸درصد تا ۲سال را تضمین میکند اما به شرطی که از این شروط عدول نش//ود. این فعال صنعت قطعه کش//ور ادامه داد: اینکه برخی از واحدهای قطعهس//ازی به خاطر عدول از شروط وزارتخانه حذف ش//وند مسلم است اقدام درستی نخواهد بود. بر اساس سیاستهای کلی که وزارتخانه در تولید خودروهای جدید ابالغ کرده اس//ت در بخش مش//ارکتهای بینالمللی ۴ ال//زام اصلی وجود دارد که یکی از آنها ش//روع تولید با ۰۴درصد س//اخت داخل است. محبینژاد با اشاره به موضوع حذف قطعهسازان ضعیف در جریان همکاریهای جدید یادآور ش//د: البته حذف قطعهس//ازان ضعی//ف مطابق قانون رقابت اس//ت چرا که در رقابت همواره ضعیفها حذف میشوند اما چنانچه اینگونه حذفها در راستای اهدافی انجام شود بهطور قطع درس//ت نخواهد بود. این فعال صنعت قطعهسازی کشور همچنین با اش//اره به اینکه بای//د از هر گونه قرارداد همکاری با ش//رکتهای خارجی استقبال ش//ود، گفت: با توسعه همکاریها و افزایش سهم س//رمایهگذاری خارجیها در صنعت خ//ودرو و قطعه انگیزه برای کسب سود باالتر در ش//رکتهای خارجی بیشتر شده و این بهطور قطع به نفع صنعت خودرو کشور خواهد بود. محبینژاد افزود: البته در این راس//تا جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند موجب انتقال دانش فنی و توس//عه و ارتقای صنع//ت قطعه و همچنین اقتصاد در کشور ش//ده و انتظار میرود با برداش//ت تحریمها و از سویی اتخاذ سیاستهای مناسب، شاهد تقویت صنایع داخلی در آینده نزدیک باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.