ورود 2 خودرو جدید به خط تولید خراسان

مدیرعامل ایرانخودرو خراسان در گفتوگو با «گسترش صنعت» خبر داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

گردهمای//ی مدی//ران ارتباط//ات گ//روه صنعت//ی ایرانخ//ودرو ب//ه میزبان//ی س//ایت خراس//ان بهان//های ش//د تا ضمن بازدید از خ//ط تولید خودروهای انحصاری این س//ایت،گفتوگویی ب//ا بیژن زاهدیف//ر مدیرعامل ایرانخودرو خراس//ان داشته باشیم. وی در این گفتوگو با اش//اره به روزهای روش//ن این س//ایت،از برنامه افزایش ظرفیت تولید اسیوویهای خانواده ایرانخودرو خبر داد و گفت که تا سال آینده دو خودرو جدید به خطوط تولید این سایت افزوده خواهد شد.

€درحا €لحاض/ر€ظرفی/ت€تولی/د€ایرا €نخ/ودرو€ € خراسان€ساالنه€چند€هزار€دستگاه€است؟

بر اساس موافقت اولیه انجام شده در پروانه بهرهبرداری ظرفیت تولید ایرانخودرو خراس//ان، تولید س//االنه ۰۰۱ هزار خودرو بود که با انجام تمهیداتی در س//ال گذش//ته این میزان به ۰۲۱ هزار دس//تگاه رس//ید و امسال با نصب روباتهای اتومات به ۳۴۱ هزار دس//تگاه در سال خواهد رس//ید بر همین اس//اس تولید س//ال آین//ده، ۵۶۱ هزار دستگاه پیشبینی شده است.

€با€گذش/ت€۹€ماه€از€س/ال€چند€درصد€از€اهداف€ € تولید€در€این€سایت€محقق€شده€است؟

هفته آینده از میزان تولید خودرو در سال گذشته عبور میکنیم این در حالی اس//ت که بودجه سال جاری ۵۲۱ هزار دستگاه پیشبینی شده بود اما برنامه در نظر گرفته ش//ده برای تولید، ۲۴۱ هزار دس//تگاه است که به صورت کامل محقق خواهد شد.

€در€ح/ال€حاضر€چ/ه€محصوالت/ی€در€این€خط،€ € تولید€م €یشود؟€

محصوالتی اختصاصی که در حال حاضر در ایرانخودرو خراسان تولید میشود شامل پژو ۵۰۴، سوزوکی و هایما اس ۷ اسی//ووی جدی//د خانواده ایرانخودرو اس//ت که از ی//ک ماه آین//ده توربو این خودرو نیز تولید میش//ود. ای//ن محصوالت به صورت انحص//اری تنها در خط تولید ایرانخودرو خراسان تولید میشود.

€چن/دی€پیش€از€افزودن€۵€خودرو€جدید€به€خط€ € تولید€این€س/ایت€خبر€دادید.€در€حال€حاضر€برنامه،€ افزودن€چه€خودروهایی€به€خط€تولید€است؟€

اس//تراتژی که برای سایت ایرانخودرو خراسان تعریف ش//ده تولید یک خودرو پرتیراژ در این س//ایت بود که پژو ۵۰۴ پیشبینی شد و در سالهای آینده و با خروج ۵۰۴ از چرخه تولید با خودرو پرتیراژ دیگری جایگزین خواهد شد. در کنار این خودرو، محصوالت اختصاصی با تیراژ ۵ تا ۰۱ هزار دس//تگاه پیشبینی شده که سوزوکی یکی از این خودروها بود، پس از آن هایما اس ۷ به سبد تولیدات این خط اضافه شد و از سال آینده نیو ویتارا و یک محصول جدید از هایما نیز وارد خطوط تولید ایرانخودرو خراسان میش//ود. بنابراین در ۵ س//ال آینده به مرور ۵ محصول اختصاصی با تیراژ پایین در حد ۰۱ هزار دستگاه خواهیم داش//ت. همچنین تولید س//ال آینده اسیوویها نیز ۰۳ هزار دس//تگاه پیشبینی شده که در مجموع میزان تولید این ۵ مدل، ۰۵ تا ۰۶ هزار دس//تگاه خواهد بود که همه آنه//ا محصوالت متنوع و اختصاصی س//ایت ایرانخودرو خراسان است.

€آی/ا€مذاکراتی€ب/رای€تعیین€خ/ودرو€جایگزین€ € همزم/ان€با€خروج€۵۰۴€از€چرخه€تولید€انجام€ش/ده€ است؟€

محص//ول ۵۰۴ به ص//ورت انحصاری در این خط تولید میش//ود و با خ//روج این خودرو از چرخ//ه تولید یکی از محص//والت فعل//ی که در این س//ایت تولید میش//ود با تی//راژ باالتر جایگزین ۵۰۴ خواهد ش//د یا گروه صنعتی ایرانخودرو در سبد محصوالت جدیدی که با قراردادهای اخی//ر منعقد ک//رده یکی از این محص//والت پرتیراژ را به ایرانخودرو خراسان واگذار خواهد کرد. هرچند به گفته وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت تا زمانی ک//ه این خودرو مشتری داشته باشد تولید آن ادامه خواهد یافت.

€س/هم€ایرا €نخ/ودرو€خراس/ان€از€قراردادهای€ € جدی/د€خودرویی€به€غیراز€موردی€که€اش/اره€ش/د،€ چیست؟€

ایرانخودرو خراس//ان سهمی حدود ۰۲ تا ۳۲ درصد از تولیدات کل گروه صنعتی ایرانخودرو را به خود اختصاص داده اس//ت به همین دلیل منتظر میماند تا محصول پر تیراژی را در سبد جدید با پژو و سایر خودروسازان انتخاب کند که بر اس//اس آن ۲ سال قبل، گروه به فکر جایگزین خواهد بود زیرا ایرانخودرو خراس//ان بعد از سایت تهران تنها س//ایتی اس//ت که به تمام فرآینده//ای تولید مانند بدنهس//ازی، رنگ و مونتاژ مجهز اس//ت. این خط تولید، خط تولید بزرگی اس//ت و روزانه تنها ۰۰۶ دس//تگاه پژو و حدود ۵۴ دس//تگاه اسیووی تولی//د میکند و به تمام فرآیندها مجهز اس//ت. خط رنگ ش//رکت ایرانخودروی خراس//ان توسط شرکت DURR آلمان طراحی و نصب ش//ده اس//ت که مجهز به باالترین کیفیت بوده و در حال حاضر ۳ روبات آن نصب ش//ده و از نوروز س//ال آینده نیز تمام روباتها نصب میشود و رنگ این کارخانه روباتیک خواهد ش//د که ظرفیت و کیفیت را افزایش خواهد داد و مصرف مواد را به شدت کاهش میدهد.

€س/رمای €هگذاری€انجام€ش/ده€در€این€سایت€چه€ € میزان€است؟

س//رمایهگذاری در ای//ن کارخان//ه در ۳ مرحل//ه و در مقطعهای مختلف ابتدا از سالن مونتاژ، سالن رنگ و بدنه انجام شده که مجموع این بخشها نشان از سرمایهگذاری حدود ۰۰۳ میلیارد تومان است.

€برنام €های€برای€افزایش€سرمای €هگذاری€یا€خطوط€ € تولید€ندارید؟

برنامهای که از س//وی گ//روه صنعتی ایرانخودرو برای توس//عه ایرانخودرو خراس//ان پیشبینی ش//ده، تکمیل ظرفیت این کارخانه است.

€در€ح/ال€حاضر€با€چند€درص/د€ظرفیت€فعالیت€ € م €یکنید؟

تا س//ال گذش//ته با ۰۷ درصد ظرفیت کار کردیم اما با انج//ام اموری این میزان را افزایش دادیم بنابراین س//ال آین//ده با تولید ح//دود ۵۶۱ هزار دس//تگاه، ظرفیت این کارخان//ه تکمیل خواهد ش//د و با ظرفی//ت صددرصدی اق//دام به تولید خواهد کرد بع//د از تکمیل ظرفیت، برای برنامهه//ای آین//ده و انجام چه نوع س//رمایهگذاریهایی تصمیمگیری خواهد شد. در زمینه خودروهای اسیووی نیز طرحی برای افزایش ظرفیت داشتیم تا از ۲۱ دستگاه در روز به ۰۸ دستگاه در روز و در سال آینده ۰۰۱ دستگاه در روز برس//یم که طرحهای آن آماده ش//ده و به تصویب رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.