نیومزدا و ساندرو باکیفیتهای بیرقیب

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آخرین گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل نشان میدهد که ۳خودرو نیو مزدا ۳، رنو س//اندرو و وانت تندر موفق به ارتقای کیفیت محصوالت خود شدهاند.

به گزارش گس//ترش تجارت، براساس گزارش شرکت بازرسی و کیفیت اس//تاندارد ایران، بررس//ی کیفی//ت تولید خودروهای سنگین و سبک تولید داخلی نشان میدهد که تنها سطح کیفی دو محصول نس//بت به ماه گذش//ته تغییر داشته که خودروهای نیومزدا ۳ تولید بهمن موتور و پژو ۶۰۲ ایرانخودرو، یک ستاره به آسمان کیفیت تولید خود افزودهاند.

با افزایش یک س//تاره کیفیت تولید نیو مزدا۳، این خودرو ۴ س//تاره ش//د و پژوه ۶۰۲ با یک ستاره کمتر در سطح کیفیت ۳ ستاره جای گرفت.

در مح//دوده قیمتی خودروهای ۵۲ تا ۰۵ میلیون تومانی نیز رنو س//اندرو تولید پارس خودرو با ۴ ستاره در صدر با کیفیتها ق//رار دارد و و ردههای بعدی کیفیت در ای//ن گروه نیز به باقی تولیدات ش//رکت رنو ازجمه تندر ۰۹ اتومات و دس//تی و پارس تن//در اختصاص دارد. رانا، پژو ۶۰۲ اس دی و پژو ۶۰۲ هاچ بک نیز موفق به کسب ۳ ستاره کیفی شدند.

در مح//دوده قیم//ت ۰۵ ت//ا ۵۷ میلیون توم//ان، جای خالی ۳ستارهها همچنان چشمک میزند و خودروهای این گروه تک ستاره و در نهایت ۲ ستاره به شمار میروند. اما شرایط در باالی جدول و در مح//دوده قیمت باالی ۰۰۱ میلیون تومان متفاوت اس//ت و نیومزدا با کسب ۴س//تاره تبدیل به خودرویی بیرقیب ش//ده و پس از آن گرندویتارا با ۳ س//تاره کیفی جای خود را در جدول باکیفیتها تثبیت کردند.

درحالی که ش//رکت بازرس//ی کیفیت و اس//تاندارد ایران در آبانماه به بررس//ی کیفیت خودروهای س//نگین پرداخته است، کیفیت تولید تنها کشنده ولوو اف اچ ۰۰۵، ۴ستاره است.

براس//اس این گزارش، در مجم//وع در آبان ‪۳۹ ۵۹۳۱،‬ هزار و ۹۹۲ دستگاه خودرو تولید شده که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به گروه خودروهای سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد.

خودروهای تولیدی کشور در آبان شامل ۱۴ مدل خودرو گروه س//بک و ۰۱ مدل خودرو گروه س//نگین بوده که براساس آمار بهدست آمده ۷ مدل خودرو در گروه وانت و ۴۳ مدل خودرو در گروه سواریها در کشور تولید شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.