ایران به منشور جهانی انرژی پیوست

Sanat Newspaper - - صنعتزیرساخت -

منش//ور بینالمللی انرژی با هدف انعکاس بهتر واقعیتهای جدید بخش انرژی بهویژه رشد انرژی در کشورهای درحال توسعه و همکاری کشورهای ش//رکتکننده برای توس//عه و ایجاد ظرفیتهای جدید همچنین مقابله با چالشهای مش//ترک در بخش انرژی راهاندازی شده است.

در س//فر وزیر نیرو به ژاپن، سند پیوستن ایران به منش//ور جهانی انرژی امضا شد و ایران به طور رسمی به جمع کشورهای عضو در منشور جهانی انرژی پیوست.

آیین امضای این سند در پیشافتتاحیه اجالس بیست و هفتم این منشور با حضور اربان راسناک، دبیرکل منش//ور جهانی انرژی و فومیو کیش//یدا، وزیر ام//ور خارجه ژاپن و نمایندگان کش//ورهای عضو در منش//ور جهانی انرژی برگزار شد. در این اجالس وزیر نیرو س//ند نهای//ی کنفرانس وزارتی «اله//ه۲» در زمینه منش//ور بینالمللی انرژی را امضا کرد.

کنفران//س وزارتی «الهه ۲» در زمینه منش//ور بینالمللی انرژی در س//ال ۵۱۰۲میالدی در الهه برگزار شد تا منشور بینالمللی انرژی را به عنوان منشور روزآمد انرژی اروپا تصویب کند.

در این کنفرانس، نمایندگان بلندپایه کشورهای امضاکننده منش//ور انرژی اروپا در سال ۰73۱ و همچنین نمایندگان بلندپایه دولتهای پیوس//ته به منش//ور، منشور بینالمللی انرژی را امضا کرده یا موافقت خود را با آن اعالم کردند.

عالوهب//ر ای//ران، کش//ورهای دیگ//ری همچ//ون ع//راق، کامب//وج، گواتم//اال و اتحادی//ه کش//ورهای مرک//زی افریق//ا ای//ن س//ند را امضا کردند.

در حاش//یه این دی//دار وزیر نیرو، پیام حس//ن روحان//ی، رییسجمهوری اس//المی ای//ران برای دعوت ش//ینزوآبه، نخستوزیر ژاپن به تهران را به وزیر امور خارجه ژاپن ابالغ کرد.

‹لزوم‹برنامه‹ریز ‹یهای‹هم ‹هجانبه‹ ‹

بخش بزرگی از گرمای//ش زمین، تغییر اقلیم و فجایع طبیعی ناش//ی از فعالیتهای بشری است و ام//روز همه اینها تبدیل به تهدیدهایی اساس//ی برای سالمت بشر و محیطزیست شدهاند.

وزیر نیرو گف//ت: همکاریه//ای بینالمللی در زمینه انرژی در س//طوح ملی، منطقهای و جهانی باید براساس دستورکار مشترک انجام شود.

بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو، حمید چیتچیان، وزیر نیرو در ادامه س//فر خود به ژاپن در جم//ع اعض//ای حاض//ر در بیس//ت و هفتمین اجالس منش//ور جهانی انرژی گف//ت: «امروز دنیا با چالشهایی مواجه ش//ده ک//ه نیازمند همکاری صادقان//ه و هماهنگ//ی بیش//تر می//ان دولتهای مختلف اس//ت. بهبود دسترس//ی به انرژی، تنوع مناب//ع انرژی، امنی//ت انرژی، به//رهوری انرژی و افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در زمره برنامههای استراتژیک و سیاستگذاری دولتهای حاضر در اجالس منشور بینالمللی انرژی است.»

وزیر نیرو افزود: «این امر میتواند نش//انه بسیار خوبی از وجود اجماع کلی در میان اعضای جامعه مل//ل در زمینه موضوع//ات متف//اوت و مرتبط با انرژی باشد.»

وی ب//ا بیان اینک//ه امروز ارتباط می//ان انرژی، امنی//ت غ//ذا و آب در زندگی ام//ری انکارناپذیر اس//ت، به همین دلیل مسئولیت خطیری برعهده همه ما وجود دارد، افزود: «انرژی برقآبی بهعنوان منبع ان//رژی تجدیدپذیر نقش مهم//ی در تولید برق در بس//یاری از کش//ورها ایفا میکند و نقش سوختهای فس//یلی مثل نفت، گاز و گازوئیل را در تولی//د انرژی، حداقل تا س//ال ۰3۰۲میالدی، کسی نمیتواند منکر شود.»

چیتچی//ان افزود: «بخش بزرگ//ی از گرمایش زمی//ن، تغیی//ر اقلی//م و فجایع طبیعی ناش//ی از فعالیته//ای بش//ری اس//ت و امروز هم//ه اینها تبدیل به تهدیداتی اساس//ی برای سالمت بشر و محیطزیست شدهاند.»

وزیر نی//رو با تاکید ب//ر ل//زوم برنامهریزیهای دقی//ق ب//رای آین//ده صنع//ت ان//رژی در دنیا در اینب//اره توضیح داد: «همه بای//د برای مدیریت و رفع این مخاطرات بس//یج ش//وند و پرواضح است که هر نوع سیاس//تگذاری نادرست درباره انرژی همچ//ون سیاس//تگذاریهای یکطرفه میتواند به پیچیدگی این چالشها بینجامد و زمینهس//از تخریب روند زندگی روزمره شود.»

وی گفت: «همکاریه//ای بینالمللی در زمینه انرژی براس//اس سیاس//تهای توافقی و درس//ت تعریف ش//ده و اجرای این خط مشیها در سطوح ملی، منطقهای و جهانی باید براس//اس دستورکار مشترک انجام شود.»

چیتچی//ان با اش//اره به اینکه اهداف توس//عه پای//دار بهویژه هدف ش//ماره 7 در ح//وزه انرژی مهمترین اجزای دس//تورکار توس//عهای س//ازمان ملل برای س//ال ۰3۰۲میالدی اس//ت، اظهارکرد: «نیاز اس//ت از این دس//تورکار به عن//وان چتری برای همه سیاس//تگذاریها و فعالیتها استفاده شود.

درواقع، هدف ش//ماره 7 اش//اره شده در منشور جهان//ی انرژی، بر اب//زار اجرایی همچون بس//یج منابع مالی، افزایش ظرفیتسازی و انتقال فناوری تاکید میکند.»

وزیر نیرو با اش//اره به رس//الت منش//ور جهانی انرژی گفت: «این منش//ور همکاری میان دولتها و س//ایر ذینفعان را تش//ویق میکند و به همین دلیل میتواند اساس//ی برای همکاری مش//ترک کش//ورهای حاضر در این نشس//ت ب//رای فراهم کردن منابع متنوع انرژی باشد.»

وی تصری//ح ک//رد: «امید اس//ت ای//ن اجالس زمینهس//از تامین انرژی پایدار، ارزان و البته قابل قب//ول از منظر اجتماعی و زیس//تمحیطی برای کشورهای عضو باشد.»

‹نگاهی‹به‹منشور‹بین‹المللی‹انرژی‹ ‹

معاهده منش//ور انرژی، از بدو تصویب (بیش از ی//ک دهه پیش) تاکنون، مورد توجه فزاینده بوده اس//ت. این معاهده، نخس//تین معاهده چندجانبه در جهان اس//ت که بخش ان//رژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته اس//ت. معاهده منش//ور نوآوریهای فراوان//ی را در زمینههای گوناگون با خود دارد.

این معاهده بس//یار فرات//ر از یک معاهده صرف حمای//ت از س//رمایهگذاری اس//ت و مقررهه//ای متعددی درباره مس//ائل گوناگ//ون، از بخشهای مرتب//ط با تج//ارت گرفته ت//ا مالیات و مس//ائل زیس//تمحیطی، در آن به چش//م میخورد. یکی از مهمتری//ن این مس//ائل، مس//ئولیت بینالمللی دولتها است.

معاه//ده منش//ور بی//ن ادعاه//ای بینالدول//ی و ادعاه//ای س//رمایهگذار علی//ه دول//ت، تفکیک قائل ش//ده و بدی//ن ترتیب، س//رمایهگذار را قادر میس//ازد ک//ه دعوی خ//ود علیه دول//ت میزبان را مس//تقیم و ب//دون نی//از ب//ه هرگون//ه حمایت دیپلماتی//ک از جان//ب کش//ور متبوع//ش اقام//ه کن//د. اگرچ//ه این نخس//تینبار نیس//ت که این جنبه در یک معاه//ده بینالمللی وجود دارد ولی نمیتوان منک//ر اهمیت این ن//وآوری در معاهده منش//ور ش//د. از همین رو بررس//ی و غور در این جنب//ه از معاهده منش//ور دارای اهمیت نظری و عملی است.

ش//ک نیس//ت زمانی که به مس//ئله مسئولیت بینالملل//ی دولتها پرداخته میش//ود ناچار باید قواعد«انتس//اب عم//ل به دول//ت» و «تفاوت بین انتس//اب و مس//ئولیت دولت» مدنظ//ر قرار گیرد بنابراین باید در ای//ن زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، برمبنای رویه داوری تحت منشور و بهویژه برمبنای رای توجه شود.

همه باید برای مدیریت و رفع این مخاطرات بسیج شوند و پرواضح است که هر نوع سیاستگذاری نادرست درباره انرژی همچون سیاستگذاریهای یکطرفه میتواند

به پیچیدگی این چالشها بینجامد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.