وضعیت‹آب‹در‹بودجه‹۶۹‹چگونه‹است؟

Sanat Newspaper - - صنعتزیرساخت -

دولت در الیحه بودجه سال آینده کل کشور ۰۵۱ ریال از فروش هر مترمکعب آب را برای توس//عه آبرس//انی ش//رب روس//تایی و عشایری اختصاص داده است.

دولت الیحه ۰۱میلیون و 948هزار و ۲93میلیارد و 439میلیون ریالی بودجه سال آینده کل کشور را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد.

به گ//زارش ایرنا، در بند «ج» تبصره ۶ این الیحه، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور و سازمان امور عشایر ایران مکلف ش//ده اس//ت عالوهبر دریافت آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب ش//رب مبلغ ۰۵۱ ریال از مش//ترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند.

صددرص//د وجوه دریافتی تا س//قف ۰۰7میلی//ارد ریال از محل حس//اب عنوان ش//ده برای آبرسانی شرب روس//تایی و عشایری اختص//اص مییابد. اعتبار گفته ش//ده براس//اس ش//اخص کمبود آب ش//رب سالم بین استانهای کش//ور در مقاطع 3ماهه از طریق ش//رکت مهندس//ی آب و فاضالب کش//ور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین س//ازمان مدیریت و برنامهریزی اس//تانها و شرکتهای آب و فاضالب روستایی استانها یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. این وجوه مشمول مالیات نمیشود.

در الیح//ه بودج//ه ۶9 توج//ه ویژهای به بخش آب ش//ده و ش//خص رییسجمه//وری دولت تدبی//ر و امید نیز تاکید وی//ژهای به این بخش داشته اس//ت. بر این اس//اس یکی از مهمترین محورهای الیحه بودجه مش//کالتی است که در بخش آب وجود دارد و دولت باید بتواند از بروز بحران در ای//ن زمینه جلوگیری کند. به گزارش ایس//نا، دولت یازدهم متحم//ل انجام پروژهه//ای متعددی از دولت قبل ب//وده که نبود منابع مالی و تغییر اقلیم موجب تش//دید بحران آبی کش//ور ش//ده به همین دلیل در تدوین بودجه س//ال ۶93۱ توجه ویژهای به موضوع اش//تغال و 4 بخش مهم آب، فاضالب، محیطزیس//ت و توس//عه شبکه ریلی کشور شده و در این زمینه ۰۱ هزار میلیارد تومان به غیر از بودجههای عادی برای توسعه طرحها در این 4بخش اختصاص داده شده که برای توسعه کش//ور اهمیت بس//یاری دارد. البته در دولت تدبیر و امید بهطور کلی توجه ویژهای به بخش آب ش//ده که صدرنش//ینی آب در برنامه شش//م توسعه، گواهی بر این مسئله است اما با وجود این، مشکالت صنعت آب بیش//مار بوده و برای رفع این بحران عظیم در کشور تدابیر زیادی الزم اس//ت تا جاییکه بهگفته حس//ن روحانی، رییسجمهوری گرچه امروز اقدامات خوبی در زمینه آبرس//انی بهویژه آبرسانی به روستاها انجام شده اما قبل از هر اقدامی باید با استفاده از روشهای علمی در مصرف آب صرفهجویی کنیم که گسترش روشهای نوین آبیاری در کشاورزی و نیز توس//عه کش//ت گلخانهای از جمله اقداماتی است که در این راستا میتواند تاثیرگذار باشد. به گفته وی، باید بخش خصوصی برای اجرای طرحهای بزرگ در زمینه ساماندهی آب، مانند استحصال آب و شیرین کردن آب دریا وارد میدان ش//ود و دولت با ارائه تسهیالت از فعاالن این عرصه، حمایت خواهد کرد.

روحانی معتقد اس//ت بخشی از بودجه عمرانی در تدوین بودجه سال ۶93۱ به گونهای است که در آن دولت بخش خصوصی، بانک و صندوق توس//عه در مش//ارکتی چهارجانبه برای اجرای طرحهای ملی سودآور با هم مش//ارکت خواهند داش//ت که میتواند تحول بزرگی را در توس//عه کشور ایجاد کند.

رییسجمهوری با اش//اره ش اینکه الیحه بودجه سال ۶93۱ یکشنبه هفته آینده به مجلس ش//ورای اس//المی تقدیم خواهد ش//د، میگوید: بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود ۰۲3 هزار میلیارد تومان است ک//ه از این رقم قصد داری//م ۰۶ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختص//اص دهیم که این میزان در بودجه عمرانی برای نخس//تینبار در کشور رقم میخورد.

البته در سال گذشته نیز در الیحه بودجه سال ۵93۱بیشترین بودجه با رقمی حدود 4 هزار میلیارد تومان مربوط به فصل آب وزارت نیرو بود که از نظر میزان اعتبارات طرحهای تملک دارایی به طور تقریبی معادل میزان بودجه سال 493۱بوده است بهطوریکه در فصلهای آب، انرژی و عمران حدود 7 هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.