لزوم توانمندسازی نیروگاهها در عضویت منشور انرژی

Sanat Newspaper - - صنعتزیرساخت -

عضویت ایران به عنوان ناظر در منش//ور انرژی نشانههای روشنی از آین//ده صنعت ای//ران در حوزه نیرو است. وزیر نیرو هفته گذشته در ژاپن سند عضویت ایران را به عنوان ناظر در منشور بینالمللی انرژی امضا کرد.

پیمانمنشورانرژی توافقنامهای بینالملل//ی ب//ه منظور تس//هیل س//رمایهگذاری و ترانزی//ت در زمین//ه انرژی اس//ت. این پیمان که مس//ائل زیس//تمحیطی را مدنظ//ر قرار داده در دس//امبر ۱994 امضا و در آوریل ۱998 از نظر قانونی نافذ شد و در حال حاضر از سوی ۱۵ کشور و اتحادیه اروپ//ا امضا ش//ده و مورد پذی//رش قرار گرفته اس//ت. جمهوری اسالمی ایران در سال ۲۰۰۲میالدی به عنوان عضو ناظر به این معاهده پیوس//ت. پیمان منشور انرژی چندجانبه و الزامآور بوده و هدف آن به حداقل رس//اندن ریسک مربوط به سرمایهگذاری در توس//عه و بهرهب//رداری از منابع انرژی اس//ت. این معاهده 4 موضوع اصلی را پوشش میدهد. ازجمله مزیتهای عضویت در این منش//ور، ترویج س//رمایهگذاری در انرژی با منابع خارجی، تجارت آزاد انرژی براساس قوانین سازمان تجارت جهانی، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکههای برق و برقراری مکانیزم ویژه برای حلوفصل مناقشات بین کشورها یا کشورها و س//رمایهگذاران میشود. منشور انرژی هماکنون دارای دبیرخانه (مس//تقر در الهه)، کنفران//س (اجالسها در بروکس//ل برگزار میش//ود) و چندین کارگروه تخصصی اس//ت که در زمینههای استراتژی، سرمایهگذاری، تجارت و ترانزیت، بهینهسازی مصرف سوخت و مسائل زیستمحیطی، حلوفصل مناقشات و مشاوره حقوق//ی فعال هس//تند. گرچه عضوی//ت در این منش//ور برای تولیدکنن//دگان انرژی فوایدی مانند جذب س//رمایهگذاریهای خارجی و ایجاد تس//هیالت برای عرضه م//واد خام و فرآورده به بازاره//ای مص//رف را دارد اما همانطور که در متن منش//ور بر آن تاکید ش//ده، هدف آن صیانت از س//رمایهگذاریها و گرفتن امتی//ازات ویژه از کش//ورهای صاحب مناب//ع از جمله در زمینه ترانزیت انرژی از قلمرو س//رزمینی این کش//ورها اس//ت. بر این اس//اس، با توجه به موقعیت استراتژیک و برنامههای وزارت نیرو برای صادرات انرژی عضویت ایران در این منشور میتواند نقش بسیار جدی در صادرات برق داشته باشد. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ظرفیتهای بس//یاری برای فروش برق به کشورهای همس//ایه دارد. جمهوری آذربایجان، ارمنس//تان، افغانس//تان و ع//راق از جمله کش//ورهایی هس//تند ک//ه ایران اکن//ون به آنها ب//رق میفروش//د و در آینده نیز عضویت در این منش//ور کمک میکند تا اهداف بلندمدت وزارت نیرو نیز سریعتر حاصل شود. موضوعی که در این زمینه نقش مهمی دارد، ظرفیت تولید برق نیروگاههاست. براساس برخی پیشبینیها، حجم فروش انرژی از ط//رف ایران بهزودی افزای//ش خواهد یافت با این حال نیاز به س//اخت نیروگاه و توربینهای بیشتری در کشور وجود دارد. در صورتی که بخش خصوص//ی بتواند این نیروگاهها و توربینها را تامین کند به نظر میرسد مانعی پیش روی کشور برای صادرات بیشتر برق نخواهد بود.

امیر مهرزاد دبیرگروه صنعت زیرساخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.