متولیان تولید در اتاق فکر آب

Sanat Newspaper - - صنعتزیرساخت -

هرچ//ه از بحران کمآبی میگذرد، نقش و تاثیر صنایع در رفع این بحران آشکارتر و عیانتر میشود. تجربه کمآبی در سالهای گذشته به گونهای بهدست آمد که پس از بروز برخی مشکالت، کارشناس//ان ارزیابیها از مصرف آب را به طور عمومی منتش//ر کردند. براس//اس آمارهای رس//می از وزارت نی//رو، وزارت جهاد کش//اورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۲9 درصد س//هم آب مصرفی در بخش کشاورزی و کمتر از 8 درصد سهم آب مصرفی در صنایع و مصرف خانگی است. پرسشی که اکنون وجود دارد این اس//ت که آیا کاهش حجم و درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی، تنها وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است یا دیگر سازمانها و نهادهای مرتبط نیز در این زمینه نقش دارند؟

جدا از این مسئله که کمآبی بر زندگی تمام افراد جامعه نقش دارد و همه به نوع//ی در کاهش اثرات این بحران دارای وظایف اجتماعی هس//تند، برخی نهادها به طور مستقیم در این زمینه میتوانند از آس//یبهای بیش//تر کمآبی جلوگیری کنند. وزارت نی//رو در این زمینه اقداماتی داش//ت که یک//ی از مهمترین آنها جلوگیری از س//اخت عمده س//دهایی بود که در دولت گذشته مصوب ش//ده بود. همچنین این وزارتخانه توانس//ته در سیستم سرمایش//ی برخ//ی از توربینهای تولید برق ت//ا 3 لیتر در ثانیه مص//رف آب را کاهش دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با رش//د دانش فنی و استفاده از ماش//ینآالت روز دنیا توانست بخ//ش قابلتوجهی از مص//رف آب در این بخش را کاهش دهد. بر این اساس حجم آب مصرفی در صنایعی مانند سیمان، فوالد و دیگر صنایع آببر کاهش یافته اس//ت. وزارت جهاد کشاورزی که متولی بیش//ترین سهم مصرف آب است تاکنون اقداماتی در زمینه بروزرسانی ماشینآالت کشاورزی با هدف افزایش باردهی، تولید محصوالت تراریخته با هدف کاهش مصرف آب برای رشد و تولید، ارائه تسهیالت برای تجهیزات آبیاری صنعتی و مسدود کردن بیش از ۰۱ هزار چاه غیرقانونی داش//ته است با این حال هنوز کارآیی این اقدامات به حدی نبوده که بتواند مانعی از بروز اثرات کمآبی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.