فرناز‹علوی،‹مدیر‹برنامه‹ریزی‹و‹توسعه‹شرکت‹ملی‹صنایع‹پتروشیمی: صادرات 02میلیون تن محصوالت پتروشیمی تا پایان سال

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

امی/ر مهرزاد-گ/روه صنعت زیرس/اخت:

ای//ن تغیی//رات به نح//وی بود ک//ه فعالیتهای صنعت پتروش//یمی به دو بخش تقس//یم ش//د و شرکتهای بخش خصوصی عهدهدار فعالیتهای توسعهای و مجری اصلی تولید بوده و شرکت ملی صنایع پتروش//یمی نیز مقام طراح و تسهیلکننده برنامههای تولید و توس//عه در این بازار فعالیت را عهدهدار شد.

علوی اف//زود: ماموریتهای اصلی این ش//رکت در قالب گسترش استراتژی برنامههای توسعهای، فراه//م کردن امکان تامی//ن منابع مالی طرحهای موجود، مشارکت در توس//عه زیربنایی بخشهای ض//روری، تقویت و پش//تیبانی از صنعت از طریق حمای//ت و فعالس//ازی نهاده//ای ارائهدهن//ده خدمات و تعیین مکانیزمهای منطقی برای تعامل واحدهای واگذارشده است.

‹نگاهی‹به‹چشم‹انداز‹پتروشیمی‹ ‹

مدیر برنامهریزی و توس//عه شرکت ملی صنایع پتروش//یمی با تاکید بر ماموریتهای این شرکت اف//زود: چش//ماندازی ک//ه ت//ا اف//ق ٤٠٤١ برای ش//رکت ملی صنایع پتروش//یمی در نظ//ر گرفته شده ش//امل دس//تیابی به رتبه نخست منطقه در تولی//د محص//والت پتروش//یمی از لح//اظ ارزش، پرهی//ز از خامفروش//ی، تکمیل زنجی//ره ارزش و تبدی//ل محصوالت پایه و میانی ب//ه محصوالت با ارزشافزوده باالتر خواهد بود که بر همین اس//اس چن//د طرح کلی برای دس//تیابی به این اهداف در نظر گرفته شده است.

وی اف//زود: ب//رای دس//تیابی ب//ه اه//داف افق ٤٠٤١تبدی//ل گاز طبیع//ی ب//ه الفی//ن از طریق زنجیره متانول، تبدیل پروپان و پروپیلن، استفاده از مایعات گازی و اس//تفاده از س//وخت مایع برای فعالیتهای آروماتیکی در نظر است.

این عض//و هیاتمدیره صنایع ملی پتروش//یمی درب//اره قطبه//ای جدی//د عرض//ه محص//والت پتروشیمی این گونه توضیح داد: در راستای توسعه قطبهای جدی//د عرضه محصوالت پتروش//یمی طرح توس//عه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی_ ماهش//هر منطقه ویژه اس//تقرار صنای//ع انرژیبر پارس//یان و طرحهای توسعهای دیگر در دو جزیره الوان و قشم و همچنین بنادر جاست و چابهار در دس//تور کار قرار گرفته اس//ت؛ علت توسعه بنادر جنوبی کشور نزدیکی به منابع خوراک، دسترسی به آب فراوان و زیرساختهای صادراتی محصوالت پتروشیمی بوده است.

علوی در زمینه آخرین وضعیت تولید محصوالت پتروشیمی گفت: در سال ۵٩ وضعیت نصب شده محصوالت پتروش//یمی به ٤۶میلیون و ٠٠١هزار تن رس//یده که براساس پیشبینیها این میزان تا پایان امس//ال افزایش خواهد یاف//ت. عالوه بر این ب//ر مبنای بررس//یهای انجام ش//ده و برنامههای صادرات//ی پیش رو می//زان ص//ادرات محصوالت تولید شده صنعت پتروش//یمی تا پایان امسال به ٠۲میلیون تن خواهد رسید.

‹تحلیل‹آمار‹ ‹

عل//وی با اش//اره ب//ه تولی//د انواع محصوالت پتروش//یمی در سال ٤٩ گفت: ح//دود ۶٤میلیون و ٠٠١هزار ت//ن ان//واع محص//والت پتروش//یمی تولی//د کردیم که عرض//ه محصوالت پتروشیمی برای صادرات در این سال 8١میلیون و ٠٠8هزار تن و عرضه در داخل کشور ۲١میلیون تن بود.

این مقام مسئول با اشاره به عرضه محص//والت پتروش//یمی در ۷ م//اه س//ال ۵٩ گفت: تاکن//ون ١١میلیون و ٠٠۶هزار تن ص//ادرات و 8میلیون و ٠٠۵ هزارمیلی//ون ت//ن نی//ز انواع محص//والت پتروش//یمی در داخ//ل کش//ور عرضه ش//ده که تا پایان سال ۵٩ به ح//دود ٠۲میلیون تن خواهد رسید.

علوی با اش//اره ب//ه ارزش صادرات محصوالت تا س//ال ٠٩ گفت: تا س//ال ٠٩ شاهد رش//د ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی بودیم اما از س//ال ١٩ بهدلی//ل اعم//ال تحریمها ارزش ص//ادرات محص//والت پتروش//یمی کاه//ش پیدا ک//رد تا اینکه در س//ال ٤٩ این آم//ار به ٩میلیارد و ٠٠۶میلیون دالر رس//ید و ت//ا پایان مهر ۵٩ نیز ٤میلیارد و ٠٠8هزار میلی//ارد دالر صادرات انواع محصوالت پتروشیمی بوده است.

وی با اش//اره به اینکه ٤٣درصد از ارزش فروش را محص//والت پلیمری تش//کیل میدهد، افزود: از طرفی ۵۵درصد از کاه//ش قیمت را این گروه به خود اختصاص داده است.

علوی ب//ا اش//اره به ارتب//اط بین ش//رکتهای پتروش//یمی ب//ا خ//وراک گاز گف//ت: ٣٤درصد از درآم//د قیمت تمامش//ده ف//روش متعل//ق به این شرکتهاس//ت و از طرفی سود عملیاتی متعلق به این شرکتها نیز حدود ٣٤درصد بیشتر از مابقی شرکتهای پتروشیمی است.

مدیر برنامهریزی و توس//عه شرکت ملی صنایع پتروش//یمی ب//ا اش//اره به می//زان مالیات//ی که از شرکتهای پتروش//یمی در سال ٤٩ گرفته شده، گف//ت: بس//یاری از واحدهای پتروش//یمی که در سالهای گذش//ته تاسیس شدهاند در مناطق ویژه بودهاند و براساس قوانین مناطق ویژه از مالیات معاف هس//تند. به این دلی//ل مالیاتی که از واحدهای خ//ارج از مناطق ویژه گرفته ش//ده با درآم//د کل واحده//ا جمع و تناس//ب نیز برمبنای کل پتروش//یمیها گرفته میشود.

وی با اش//اره به فعالیتهایی که در ۵س//ال گذشته در شرکت ملی صنایع پتروش//یمی انجام ش//ده، گف//ت: در ۵س//ال گذشته ش//اهد افزایش نسبی هزینهها در ش//رکتهای پتروش//یمی بودیم که بهطور عم//ده این هزینهها ش//امل ت//ورم، کاهش قیم//ت جهانی محص//والت پتروش//یمی و افزای//ش قیمت خوراک گاز بود.

به گفته این مقام مس//ئول در سال ۵٩، 8۲میلیون تن ان//واع محصوالت پتروشیمی تاکنون تولید شده است.

عل//وی ب//ا اش//اره ب//ه وضعی//ت پتروش//یمیهایی که با خوراک مایع کار میکنند، گفت: سیاستگذاریهای کالن برای بهبود شرایط این پتروش//یمیها در دس//تور کار قرار گرفته اما هرگون//ه اعمال تخفیف یا نرخ جدید خوراک برای ای//ن واحدها باید از طریق قانون و زیر نظر مجلس شورای اس//المی انجام شود. بر این اساس شرکت مل//ی صنایع پتروش//یمی نمیتواند ب//دون مجوز اقدامی را انجام دهد.

وی با اش//اره به مراجعه سرمایهگذاران خارجی برای س//رمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران گفت: تاکنون سرمایهگذارانی از کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی مراجعه کردهاند و پیشبینی میش//ود در ماههای آینده نیز این مراجعات ادامه داشته باشد.

‹لزوم‹ایجاد‹تعادل‹ ‹

پرس//ش گس//ترش صنع//ت در ای//ن نشس//ت ای//ن گون//ه مطرح ش//د؛ پتروش//یمیهایی که بر مبنای خ//وراک مایع فعالیت میکنند نس//بت به پتروش//یمیهای گازی س//وددهی و درآمدزای//ی کمت//ری دارند؛ اکن//ون با احتس//اب اینکه مقوله سیاس//تگذاری در مح//دوده خدم//ات ش//رکت پتروش//یمی ایران ق//رار دارد چه سیاس//تی برای تع//ادل و توازن بین درآمد واحدهای پتروش//یمی وجود دارد؟ علوی نیز اینگونه پاس//خ داد: با توجه به اینکه نگاه موجود در صنعت پتروش//یمی رو به توسعه اس//ت، نمیتوان در این زمینه قانونی برای منع س//رمایهگذاری در راهاندازی پتروشیمیهایی که بر مبنای سوخت مایع هستند در نظر گرفت و باید دانست، سیاستهایی که برای توسعه در نظر گرفته میشود هیچگاه بر مبنای منع نخواهد بود.

زمان//ی که ش//رکت مل//ی پتروش//یمی در این زمینه نقش «درآمدزایی» داش//ت، برنامهریزیها ب//ه ش//یوهای پی//ش میرف//ت ک//ه بی//ن درآمد پتروش//یمیهای خوراک مای//ع و گاز تعادل ایجاد ش//ود اما اکن//ون که بخش خصوص//ی متولی این حوزه ش//ده طبیعی اس//ت که تع//ادل تا حدی از بین برود.

با اینکه نمیش//ود برای بخش خصوصی تصمیم گرفت که به س//رمایهگذاری به کدام ش//یوه اقدام کن//د اما با توج//ه به خطرپذیری س//رمایهگذاری در پتروش//یمیها به نظر میرسد بخش خصوصی تمای//ل چندانی به راهان//دازی واحدهای//ی که بر مبنای سوخت مایع هستند، نداشته باشد.

به گزارش گس/ترش صنعت، فرن/از علوی، عضو هیاتمدیره و مدیر برنامهریزی و توس/عه ش/رکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست خبری روز گذش/ته که به منظور تش/ریح آخرین وضعیت فعالیت این شرکت برگزار شد، گفت: بعد از خصوصیس/ازی نقش این ش/رکت از متول/ی ایجاد، بهرهبرداری و فروش به یک س/ازمان توسعهای تغییر کرد.

فرناز علوی: در سال ۵٩ وضعیت نصب شده محصوالت پتروشیمی به ۴۶میلیون و ۰۰١هزار تن رسیده که براساس

پیشبینیها این میزان تا پایان امسال افزایش خواهد یافت. عالوه بر این بر مبنای بررسیهای انجام شده و برنامههای صادراتی

پیش رو میزان صادرات محصوالت تولید شده صنعت پتروشیمی تا پایان امسال به ۰۲میلیون

تن خواهد رسید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.