برداشت‹۲۴‹میلیون‹مترمکعب‹گاز‹از‹فاز٩١‹میدان‹‹پار ‹سجنوبی

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مجری فاز ٩١ پارسجنوبی گفت: با بهرهبرداری از س//کوی ٩١ای می//دان پارسجنوبی، برداش//ت روزان//ه گاز این فاز به حدود ۲٤ میلیون مترمکعب در روز رسید.

به گزارش گسترش صنعت بهنقل از روابطعمومی شرکت نفتوگاز پارس حمیدرضا مسعودی گفت: هماکنون از ٣سکوی اسپیدی ۲، ٩١سی و ٠١ای روزانه حدود ۲٤ میلیون مترمکعب گاز ترش غنی از میدان پارسجنوبی برداشت و به پاالیشگاه این فاز ارسال میشود.

وی درباره میزان تولید گاز شیرین در ردیفهای شیرینس//ازی فاز ٩١ پارسجنوبی گفت: ٣ردیف شیرینس//ازی ‪٣ ١،‬ و ٤ ب//ا ظرفیت کامل در مدار بهرهب//رداری قرار دارد و پ//س از انجام فرآیندهای پاالیش//ی روزان//ه ۷٣ میلی//ون مترمکع//ب گاز فرآوریش//ده و ش//یرین به خط شش//م سراسری تزریق میشود.

مس//عودی افزود: همچنین بی//ش از ۵ میلیون بش//که میعان//ات گازی در این فاز تولید میش//ود که تاکنون ۵/٤ میلیون بش//که از این محصول به بازارهای هدف صادر شده است.

مج//ری فاز ٩١ به تکمیل و بهرهبرداری کامل از واحدهای دریافت گاز در پاالیش//گاه اش//اره کرد و ادام//ه داد: در این واحده//ا، میعانات گازی موجود در گاز ترش دریافتی از س//کوها تفکیک و به واحد تثبیت میعانات منتقل ش//ده و پس از انجام برخی فرآینده//ا، این محصول در مخازن ذخیرهس//ازی میعانات گازی جمعآوری میشود.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه هماکنون ای//ن واحدها در مدار تولید قرار دارند، گفت: یکی از ۲ کمپرس//ور واحد تثبیت میعان//ات در مدار تولید قرار گرفته و کمپرسور دیگر هم آماده بهرهبرداری است.

مجری فاز ٩١ پارسجنوبی میزان تولید هفتگی گاز در ای//ن فاز را ح//دود ٤۵۲ میلیون مترمکعب اع//الم کرد و افزود: از آغ//از فعالیتهای تولید گاز ش//یرین در این ف//از تاکنون بی//ش از ٣/۲میلیارد مترمکعب گاز تولید شده است.

مس//عودی با اع//الم راهاندازی نخس//تین ردیف پروپ//ان و بوتان فاز ٩١ تا پای//ان آذر جاری گفت: با تکمی//ل دوترین الپیجی درمجم//وع روزانه ۲ ه//زار و ٠٠8 تن پروپان و بوت//ان در این فاز تولید خواهد شد.

وی افزود: با برنامهریزی انجام ش//ده پیشبینی میشود آخرین سکوی باقیمانده فاز ٩١با ظرفیت برداشت ٠٠۵ میلیون فوتمکعب گاز در پایان دی امسال از یارد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در خرمشهر بارگیری و یک هفته پس از عملیات نصب در اس//فند، مراحل راهاندازی آن انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.