پیشروی عملیات حفاری آزادگان جنوبی از مرز ١٩درصد

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدیر پ//روژه حف//اری میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران از پیش//رفت ١٩درص//دی عملی//ات حفاری ٠٤ حلق//ه چاه در ای//ن میدان خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از ش//انا، منوچهر اسدی با بی//ان اینک//ه تاکن//ون برای حف//ر ٠٤ حلقه چاه اف//زون بر ٠٤١ه//زار متر حفاری ش//ده، افزود: 8دستگاه حفاری سنگین خشکی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری این چاهها بهکار رفته است.

پس از خلع ید شرکت چینی از توسعه میدان آزادگان جنوبی و اوایل س//ال ٣٩، حف//اری ٠٤ حلقه چاه این میدان از س//وی شرکت مهندس//ی و توسعه نفت به ش//رکت ملی حفاری ایران واگذار شد.

اس//دی با اشاره به محول ش//دن تعمیر و تکمیل ٣ حلقه چاه آزادگان جنوبی به ش//رکت ملی حف//اری ایران افزود: از مجموع ٣+٠٤ حلقه چاه در زمان حاضر، حفاری ٠٣ حلقه چاه تکمیل و نهایی شده و در اختیار کارفرما قرار گرفته است.

مدی//ر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان جنوبی در ش//رکت ملی حف//اری ایران همافزایی و هم//کاری نزدیک میان مدیران و متخصصان این ش//رکت با ش//رکت مهندس//ی و توسعه نفت در اج//رای پ//روژه منطبق با برنامه را بااهمیت دانس//ت و گفت: چاههای باقیمانده نیز تا پایان امس//ال تکمیل و تحویل کارفرما خواهد ش//د. وی پروژه حفاری در میدان نفتی آزادگان جنوبی را که به صورت کلید در دس//ت اجرا و مراحل طراحی، مدیریت، تامی//ن کاال و مواد و ارائه خدمات جانبی به عهده این ش//رکت اس//ت ازجمله پروژهه//ای موفقی دانس//ت ک//ه در میدانهای مش//ترک اجرا میش//ود. ش//رکت ملی حفاری ایران هماکنون حفاری در میدانه//ای یاران جنوبی، آذر، فاز ٤١ پارس جنوبی و بخش خش//کی میدان گازی کی//ش را بهطور ایپیدیاس در دست اجرا دارد.

منوچهر اسدی مدیر پروژه حفاری میدان

نفتی آزادگان جنوبی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.