«روساتم» برای فنالند نیروگاه اتمی میسازد

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

روس اتم، س//ازنده واحد اول نیروگاه هستهای بوشهر و طرف قرارداد بلوکهای جدید در این نیروگاه براساس توافقهای انجام ش//ده با هزینه ۵میلیارد و ٠٠۶میلی//ون دالری برای فنالند نیز رآکتور اتمی میس//ازد. به گ//زارش ایرنا به نقل از پایگاه آنالین روزنامه ایزوس//تیا این توافق در جریان مذاکرات هیات بلندپایه روسیه به سرپرستی دیمیتری مدودیف، نخستوزیر این کشور و یوهاسپیله، همتای فنالندی وی در هلسینکی ایجاد شد.

این روزنامه با اش//اره ب//ه حضور مدودیف در فنالند نوش//ت: طرحه//ای ب//زرگ هم//کاری ازجمل//ه در ح//وزه ان//رژی مورد گفتوگوی نخستوزیران دو کشور قرار گرفت.

در این دیدار نخستوزیر دانمارک موافقت و عالقه این کشور را برای اجرای طرح پیشبینی ش//ده نیروگاه اتمی هلسینکی-١ اعالم کرد که قرار شد ساخت آن از سال 8١٠۲م آغاز شود.

براس//اس برنامهریزی مورد توافق این طرح از سوی روس اتم اجرا میش//ود. نخس//توزیر فنالند در اینباره گفت: مهمترین ویژگی در نظر گرفته ش//ده برای س//اخت نی//روگاه، اجرای آن براساس برنامه زمانی است که همزمان نیز تمامی استانداردهای ایمنی در باالترین س//طح ممکن رعایت میش//ود. روس اتم با س//هم ٠٤درصدی در بازار غنیسازی اورانیوم و ۷١درصد تولید س//وخت هس//تهای جهان، در برگیرنده ٠۶۲ ش//رکت بهعنوان زیرمجموع//ه و همکار با ٠٠٤هزار کارش//ناس و کارمند در ٠٤ کشور جهان است. این شرکت ارزش قراردادهای کنونی خود را ٠١١میلی//ارد دالر اعالم کرده که حدود ۲۷درصد آن مربوط به طرحهای خارج از روسیه است. طرح خط لوله جریان شمالی-۲ از زیر دریای بالتیک برای انتقال گاز روس//یه به بازارهای مصرف اروپای//ی که ٠۷٣ کیلومت//ر آن از قلمرو فنالند عبور میکند نیز ازجمله محورهای مذاکرات هیات روس//ی در فنالند اعالم شده است. روسیه و فنالند از ٣سال پیش شاهد سقوط ارزش روابط اقتصادی خود بودهاند بهگونهای که از 8١/٤ میلیارد دالر س//ال ٣١٠۲م ب//ه ٩/۷میلی//ارد دالر در س//ال ۵١٠۲م کاهش یافت و براس//اس بررسیهای اولیه در سال جاری میالدی نیز ۵١درصد کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.