امریکا رکورد رشد آمار دکلهای حفاری را شکست

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

یک شرکت خدمات حفاری اعالم کرد؛ آمار دکلهای حفاری نفت در امریکا در هفته گذشته افزایش یافته است.

به گزارش شبکه بلومبرگ، شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز اعالم کرد آمار دکلهای حفاری نفت در امریکا در هفته گذشته از ش//دیدترین افزایش از آوریل ٤١٠۲ تا کنون برخوردار ش//ده اس//ت. طبق گزارش بیکر هیوز در هفته منتهی به ٩١ آذر آمار دکلهای حف//اری نفت امریکا با ۷۲ مورد افزایش به ٤۲۶ دکل رس//ید. آمار دکله//ای حفاری امریکا بهعنوان ش//اخصی برای پیشبینی افزایش یا کاهش سطح تولید نفت در این کشور مورد توجه فعاالن بازار اس//ت. در س//ال ۵١٠۲ میالدی شرکتهای امریکایی به طور میانگین هفتهای 8١ مورد از دکلهای حفاری خود را کاهش دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.