برف بحران نیست اگر سوخت دوم داشته باشیم

نگاه «گسترش صنعت» به راهکارهای جلوگیری از قطعی گاز در شهرکهای صنعتی نشان داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

بارش برف ناگهانی اخیر در اس//تانهای مازن//دران و گلس//تان باعث افت فشار و قط//ع گاز صنای//ع ش//د. روی//دادی که ب//ه تعطیلی موق//ت صنایع به نفع تامین گاز خانگ//ی منج//ر ش//د. کارشناس//ان و مس//ئوالن صنعتی استانهای شمالی کشور معتقدند که در کنار اقدامات پیش//گیرانه از قطع گاز در مواقع بحرانی باید تمامی واحدهای صنعتی برای فصلهای س//رد س//ال سوختهای جایگزینی همچون گازوئیل یا مازوت را از شرکتهای پخش و پاالیش نفت استانی تهیه کنند. ب//ه ع//اوه اینک//ه بای//د ماش//ینآالت خ//ود را ب//ه نح//وی مجه//ز کنن//د ک//ه قابلی//ت س//وخت گاز و س//وخت جایگزی//ن دیگ//ر را داش//ته باشند. همچنین واحدهای صنعتی برای جلوگیری از قطعی برق باید در کارخانه خود ژنراتور برق نصب کنند. تمامی ای//ن راهکارها در کنار مدیریت بهینه انرژی میتواند صنایع را از تعطیلی موقت حاصل از قطعی گاز نجات دهد. بح//ران زمان//ی قاب//ل مدیری//ت اس//ت ک//ه تمامی راهکاره//ای مه//ار آن پیشبینی ش//ده باش//د. این بحران میتواند زلزله باش//د یا برف و باران و س//یل و حتی بیآبی و خشکس//الی، مانند برف یکروزه که اس//تانهای شمالی کشور بهویژه گلستان و مازندران را زمینگیر کرد و باعث کاهش فش//ار و قطع گاز در مناطق این اس//تانها ش//د و با مختل کردن عبور و م//رور و تعطیلی صنایع و ادارهه//ا چند روز پرتنش را برای این اس//تانها درپی داش//ت که درنهایت گاز صنایع به نفع مصرف خانگی قطع شد، چراکه اولویت کمکرسانی در مدیریت بحران در این شهرها،مردم بودند. در این میان ممکن اس//ت بارها پرسیده شود که چرا باید صنایع به دلیل افت فشار گاز به تعطیلی درآین//د و آیا میش//ود با مدیریت مص//رف انرژی بر مش//کاتی اینچنین غلبه کرد؟ صورت س//وال شاید س//اده باش//د اما بهطور معمول در مواق//ع بحرانی یا اقدامات موثر از پیش تعیین نشدهاند یا اینکه شدت بحران به اندازهای اس//ت که آیندهنگریهای گذشته درد کنونی را درمان نمیکند، بهعنوان نمونه ممکن اس//ت توفان ش//دید باعث قطع برق گسترده شود یا چنان س//یابی به وقوع بپیوندد که از دایره تفکر ما خارج باشد. از ای//نرو میت//وان ب//ا واکاوی برخ//ی رویداده//ای بحرانی نس//خه شفابخش//ی برای بحرانهای مشابه پیشبین//ی ک//رد همچون بح//ران ب//رف کنونی در اس//تانهای ش//مالی که طهمورث الهوتیاشکوری، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیان درباره آن توضیحاتی به گس//ترش صنع//ت داد. وی گفت: هرچند در اس//تان گیان قطعی گاز و برق به وجود نیامد اما همواره در فصل سرما مصرف گاز در بخش خانگی و صنعتی افزایش پیدا میکند در نتیجه باعث افت فشار در شبکه گاز میشود. راهکاری که در این مواقع بحرانی به نظر میرسد قطع یا کاهش مصرف در حوزه صنعت یا در ش//هرکهای صنعتی اس//ت تا بخش خانگی بتواند بحران را از سر بگذراند. وی با اشاره به پیشبینیهای مسئوالن برای مدیریت بحران کاهش انرژی در فصل سرما گفت: درفصلهای گرم س//ال به واحدهای صنعتی اباغ شده است که برای فصلهای س//رد س//وخت دوم را جایگزین گاز کنند و دستگاههای موجود در کارخانهها را نیز برای استفاده از سوخت دوم مجهز کنند. به عبارتی، ماش//ینآالت کارخان//ه را به نحوی مجهز کنند که بتوانند هم از س//وخت گاز هم از س//وخت دوم اس//تفاده کنند. این اطاعیهها از سوی سازمان صنایع کوچک، س//ازمان صنع//ت، معدن و تجارت و س//تاد مدیریت بحران اس//تان به واحدهای صنعتی اباغ شده است. الهوتیاش//کوری گفت: برخ//ی از واحدهای صنعتی دارای کورههای الکتریکی یا برق هستند که خاموش ش//دن آنها به واحد صنعتی خسارت وارد میکند. از ای//نرو باید این نوع کارخانهها ب//ه تهیه ژنراتور برق اقدام کنند. البته واحدهای صنعتی کوچک به دلیل تنگناهای مالی ممکن است نتوانند آن را تهیه کنند. هر چند همواره به واحدهای صنعتی گفته ش//ده که در مواقع بحرانی آمادگی داشته باشند چراکه ممکن است در اثر وزش باد قطعی برق نیز به وجود آید.

راهکارهای جایگزین ‹ علی عمران//یراد، مش//اور عالی مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی مازن//دران نی//ز با اش//اره به روی//داد اخیر قطعی گاز صنایع در اس//تان مازندران به گس//ترش صنع//ت گفت: تامی//ن گاز واحدهای

صنعتی برعهده شرکت ش//هرکهای صنعتی نیست از این رو شرکت گاز در صورت وقوع بحران و کمبود گاز به ترتیب اولویتها گاز صنایع و ادارهها را قطع میکنند بنابراین صنایع باید ب//رای جلوگیری از افت فش//ار و قطعی گاز که منجر به تعطیلی واحد صنعتی آنها میشود سوخت دوم همچون گازوئیل یا مازوت را جایگزین کنند. عمران//یراد با اش//اره به اص//ول مدیری//ت انرژی در واحدهای صنعتی گفت: صنایع نمیتوانند برق و گاز را ذخی//ره کنند بلکه میتوانن//د کمتر آنها را مصرف کنند. از این رو تنه//ا راه مقابله با بحرانهای قطعی گاز در واحدهای صنعتی اس//تفاده از س//وختهای جایگزینی اس//ت که شرکت پخش و پاالیش استانی دراختیار واحدهای صنعتی قرار میدهد. وی درباره قطعی ناگهان//ی برق صنایع نیز گفت: در فصل گرما و در مواقع پیک مصرف برق ممکن است برای مدتی برق نیز قطع شود بدیهی است که همواره اولویت قطع برق در مواقع بحرانی با کارخانهها است.

اقدامات ضروری ‹ حج//تاهلل خلیلزادهصورت//ی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گلس//تان نیز با اشاره به ب//ارش برف ناگهان//ی و موج س//رما و قطعی گاز صنایع در این اس//تان به گس//ترشصنعت گفت: در پیش//رفتهترین کش//ورها نیز برخ//ی بحرانها باعث قطع//ی گاز و برق میش//ود و چندان این وقایع برای صنایع دور از ذهن نیس//ت. از اینرو صنعتگران باید برای تهیه س//وخت دوم اقدام کنند و همچنین برای جلوگیری از قطعی برق باید ژنراتور تهیه کنند. خلیلزادهصورتی معتقد اس//ت که با لحاظ اقدامات پیش//گیرانه میتوان ب//ر بحرانها فائق آم//د. با این حال باید دانس//ت که قطعی گاز اخیر بهدلیل مشکل واحدهای صنعتی یا ش//هرکها صنعت//ی نبود بلکه زمانی که س//رما و برف ش//روع ش//د اولویت اصلی، م//ردم بودند از ای//ن رو برق صنای//ع و ادارهها قطع میشود تا س//وخت منازل تامین شود. بدیهی است که اطاعیههای الزم به واحدهای صنعتی برای وقوع بحرانها و لزوم تامین س//وخت دوم ی//ا ژنراتور داده ش//ده بود که برخی به آن عمل کرده و برخی به این دستورالعمل توجهی نکرده بودند.

چند نکته ‹ ب//ه نظر میرس//د آنجا که س//خن از مدیریت بحران میآید باید لغ//ت «اقدامات پیش//گیرانه» پررنگتر باش//د. فرقی هم نمیکن//د که بح//ران از چه نوعی باش//د. اما اگر این اقدامات پیشگیرانه برای بلندمدت برنامهری//زی ش//ود به طور قط//ع باید پ//ا را فراتر از بخشنامهها و اطاعیههای سازمانی گذاشت. به عن//وان نمونه، اگر برای جلوگی//ری از قطعی گاز برنامهریزی میش//ود باید عاوهبر تامین سوخت دوم صنایع برای بروزرسانی ماشینآالتی که در کارخانهها گاز مصرف میکنند نی//ز برنامهریزی کرد. همچنین این تمرکز بروزرس//انی برای صنای//ع پرمصرف باید بیشتر ماک عمل واقع شود. نکته دیگ//ر اینکه باید در کنار تجهیز ماش//ینآالت مدیریت بهینه انرژی لحاظ ش//ود تا تنها قطعی گاز یا برق دامنگیر صنایع نشود. س//عید مهذبترابی، رییس انجمن مدیریت مصرف ان//رژی ای//ران و مدیرعام//ل ش//رکت قدسنیرو در ای//ن زمین//ه به گس//ترش صنعت گفت: متاس//فانه فرآیندهه//ای مص//رف انرژی در واحده//ای تولیدی کشور اشکال دارد از اینرو الزم است که در واحدهای صنعتی ابتدا فرآیندهای تولید بازنگری شوند. مزیت این بازنگری این اس//ت ک//ه زمان کمی برای آن درنظ//ر گرفت//ه میش//ود و نتیجهگی//ری از آن بدون هزینه اس//ت؛ چراکه با چن//د تغییر جزئی در فرآیندهای تولید میزان مص//رف انرژی کاهش پیدا میکند. مهذبترابی اف//زود: مصرفکنندگان انرژی در واحده//ای صنعتی گردانندهها ی//ا الکتروموتورها هس//تند. از ای//ن رو الزم اس//ت که ب//رای تعمیر و نگه//داری از آنها اقدام مناس//ب انجام ش//ود؛ چراکه متناس//ب بودن قدرت موتور با ب//ار مصرفی یکی از بحثهای مهم در الکتروموتورها است. اگر گرداننده خالی بار کار کند مصرف انرژی افزایش خواهد یافت. کارخانهه//ا و صنای//ع تولیدی با نص//ب فناوریهای جدید میتوانن//د مصرف انرژی را متناس//ب با توان گردانن//ده تنظیم کنند. این امر باعث میش//ود که گرداننده بهتر بچرخ//د و مصرف انرژی کاهش یابد. البت//ه از آنجا که در کش//ور ما انرژی به صورت ارزان دراختیار قرار میگیرد باعث شده که به مصرف بهینه انرژی توجه کمتری ش//ود. تا زمانی که انرژی ارزان است واحدهای صنعتی لزومی نمیبینند که مصرف بهینه داش//ته باش//ند از اینرو الزم اس//ت مشوقها و محدودیتهای//ی لحاظ ش//ود و به این مس//ئله به صورت رقابتی نگاه شود.

کارخانهها و صنایع تولیدی با نصب فناوریهای جدید میتوانند مصرف انرژی را متناسب با توان گرداننده تنظیم کنند

صنعتگران باید برای تهیه سوخت دوم کرده همچنین برای جلوگیری از قطعی برق باید

ژنراتور تهیه کنند

صفیه رضایی گروه صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.