دانشبنیانها در اولویت شهرکهای صنعتی جدید البرز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز گفت: استان البرز قطب علم و فناوری است که مراکز مهم دانش//گاهی و موسسههای ملی دانشپژوهی در این اس//تان مستقر اس//ت و ش//هرکهای جدید البرز با اولویت طرحهای دانشبنیانی است بنابراین با توجه به نوع صنایعی که در این ش//هرک مس//تقر خواهد شد، زمینه برای اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی نیز فراهم است. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی البرز، جهانگیر ش//اهمرادی نوع کاالی تولیدی واحدهای مس//تقر در ش//هرک جدی//د را نی//ز اولویتبندی و ارزیاب//ی ک//رد و گف//ت: در ابت//دا باید اع//ام کنم ب//رای هر فعالی//ت مجوز صادر نمیکنن//د. به دلیل اینک//ه در ش//هرکهای صنعت//ی با توجه به هماهنگیهای انجام ش//ده با س//ازمان صنعت، معدن و تجارت، کاالهای تولیدی کاالهای خاص و گزینشی خواهند بود که صادراتمحوری در اولویت تولیدشان باشد و اینک//ه بتوانند در بح//ث فنبازار، عرصه رقابتی را با توجه به ظرفیت موجود فراهم آورند. ش//هرک صنعتی کوثر محور دیگر سخنان شاهمرادی بود که در این زمینه اظهار کرد: با توجه به مس//احت قبلی این شهرک که حدود ۰5 هکت//ار بود با ورود رییسجمه//وری یکصد و پنجاه هکت//ار به آن اضافه ش//د و در ح//ال حاضر به ۰۰۲ هکتار تبدیل ش//ده که س//بب ایج//اد موقعیتهای بسیار خوبی برای واحدهای صنعتی داخل شهرک و توسعه شهرک کوثر میشود.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی البرز با بیان اینکه برای ورود به ش//هرک صنعت//ی کوثر قوانین و مقررات ش//هرک صنعت//ی اش//تهارد ۲ الزم اس//ت، عنوان کرد: برای این ۲ شهرک مبلغ ۰۱میلیارد تومان از مصوبه دولت تا پایان امسال برای کمک به تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی بهط//ور اختصاصی از اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان تخصیص پیدا کرد و در سالهای آینده هم این اعتبار تامین میشود.

وی ادامه داد: در س//فر رییسجمهوری به استان الب//رز اعتب//اری افزونب//ر ۲میلی//ارد توم//ان برای تصفیهخانه ش//هرک صنعتی سیمیندشت مصوب شد که با ورود اعتبار الزم مشکل این شهرک مرتفع خواهد شد.

همچنین احداث شهرک جدید فناوری در استان الب//رز از موضوع//ات مهم دیگر س//خنان مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی البرز بود. وی عنوان کرد: مطابق تفاهمنامه در ایجاد شهرک فناوریهای جدید با توجه به باال بودن ظرفیت اس//تان از حیث فن//اوری و مراک//ز دانشبنیان//ی، درصدد هس//تیم بهمحض جانمایی استاندارد شده مانند نزدیک بودن به مرکز اس//تان و انجام کارهای مطالعاتی، شروع به کار کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.