واگذاری ۴۳ سند تفکیکی در ناحیه صنعتی گلوگاه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازن//دران از آمادهس//ازی و واگذاری ۴۳ س//ند تفکیکی ناحیه صنعتی گلوگاه خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، مصطفی موسوی گفت: صدور اس//ناد مالکیت تفکیکی در جهت تس//ریع و تس//هیل کار واحده//ای تولیدی و صنعت//ی بهرهبردار که مش//کات بانکی درباره دریافت تسهیات و ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن س//ند مالکیت دارند بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: دریاف//ت و اعطای اس//ناد تفکیکی ب//ه واحدهای تولیدی و صنعتی اس//تان یکی از اولویتهای این ش//رکت اس//ت تا تولیدکنندگان بتوانند با اس//تفاده از س//ند تفکیکی، از مزایای آن برخوردار شوند.

موس//وی اظهار کرد: ۴۳ س//ند تفکیکی ناحیه صنعتی گلوگاه دریافت ش//ده و آماده واگذاری به س//رمایهگذاران است.

موس//وی ادامه داد: واحدهای مستقر در ناحیه صنعتی گلوگاه با در دس//ت داشتن مدارک شامل تاییدیه نداشتن بدهی مالی، گواهی پایان کار و پروانه بهرهبرداری میتوانند به ش//رکت شهرکهای صنعتی مراجعه و به دریافت سند تفکیکی اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.