تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی فراشبند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

فرمان//دار فراش//بند از اختص//اص اعتبار ب//رای تکمیل زیرساختها در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی فارس، محس//ن پورزارعی، فرماندار شهرس//تان فراشبند در بازدید از شهرک صنعتی این شهرس//تان گفت: از محل اعتب//ارات دو درصد نفت و گاز مبالغی برای تکمیل زیرس//اختهای شهرک صنعتی اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه عملیات زیرسازی و جدولگذاری ش//هرک صنعتی فراش//بند با پیش//رفت فیزیکی ۰9درصد در حال اجراس//ت، اظهار امیدواری کرد که این پروژه در کمتر از دو ماه آینده به اتمام برسد.

پورزارع//ی افزود: عملیات نصب تجهیزات و کابلکش//ی خط برق ش//هرک به طول ۰۱ کیلومتر که تمام ۴۰۲ پایه آن نصب شده نیز بدون وقفه انجام میشود.

نخس//تین واحد صنعتی مس//تقر در ش//هرک صنعتی فراش//بند نی//روگاه 6 مگاوات//ی تولی//د برق اس//ت که با س//رمایهگذاری بخش خصوصی در حال س//اخت اس//ت. شهرک صنعتی فراشبند در زمینی به مساحت ۷۱۱ هکتار شامل 6۰۲ قطعه در کیلومتر ۲۱ جاده فراشبند – کازرون واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.