شناسایی۳ طرح فناور در کرمانشاه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه گفت: ۳ طرح فناور با س//رمایهای ح//دود 9 هزار میلیون ریال از سوی فنبازار منطقهای کرمانشاه شناسایی و برای دریافت مجوز آنها اقدام شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه، بیژن کردستانی با توجه به دستاوردهای فنبازار منطقهای کرمانشاه از ابتدای امسال تاکنون افزود: عاوهبر پیگیری رفع مشکل فناورانه ۴ واح//د صنعتی از اس//تانهای کرمانش//اه، چهارمحال و بختیاری و کردس//تان، با شرکت دانشبنیان «نیکا» برای بازاریابی و فروش محصوالت فناورانه قراردادی منعقد شد.

کردس//تانی تصریح ک//رد: معرفی ۳ اخت//راع به منظور عرضه در ب//ازار مالکیت فکری فرابورس ایران، عارضهیابی ۲۳ واحد صنعتی پلیمری در داخل اس//تان، شرکت در دو نمایشگاه داخل اس//تانی، طراحی و چاپ بروشور فنبازار، طراح//ی و چ//اپ کاتالوگ بازار دارایی فک//ری، طراحی و چاپ کت//اب توانمندیهای فناوری اس//تان ازجمله دیگر دس//تاوردهای مهم فنبازار منطقهای استان کرمانشاه در 6 ماه نخست امسال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.