برگزاری مدیریت انرژی در شهرک صنعتی عباسآباد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

دوره آموزشی مدیریت انرژی با تدریس یکی از استادان بنام در زمینه مدیریت انرژی در شهرک صنعتی عباسآباد برگزار شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی تهران، این دوره آموزش//ی با همکاری ش//رکت ش//هرکهای صنعتی تهران و انجمن علمی ریختهگری ایران برای ۰۲ نفر از شاغان واحدهای صنعتی برگزار شد.

در این دوره ۴ ساعته، مباحث مقدماتی درباره وضعیت آم//ار تولید و مص//رف انرژی، مفاهیم بازرس//ی، ممیزی و مدیریت انرژی از س//وی مدرس انجم//ن بیان و در ادامه، موضوعات طرح ش//ده با حضور صاحبان صنایع به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.