رنگ و نقش ترمه در یزد صنعتی شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

تقس/یمبندی تولیدکنن/دگان نس/اجی در اس/تان یزد چگونه بوده است؟ آیا در شهرکها و نواحی صنعتی استان نیز استقرار دارند؟

پارچهه//ای ترم//ه، روفرشیهای یزدی، پارچههای پردهای و دستمالهای یزدی از گذشته نشانههای رونق صنعت نساجی در این استان بوده است. به جرات میت//وان گفت بیش از 49درص//د از واحدهای تولیدی در ح//وزه نس//اجی اس//تان یزد را کارگاهه//ای خ//رد و کوچک تش//کیل میدهند که به طور معمول در زمینه بافندگی فعالیت میکنند و بیش//ترین حجم ای//ن بافندگیها را پارچههای رومبلی به خود اختصاص داده است. همین بهانه سبب شد تا گسترش صنعت در گفتوگو با محمد دهقان، رییس گروه توس//عه صنعتی و فناوری شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد به بررسی زنجیره تولید صنعت نس//اجی در اس//تان یزد بپ//ردازد چراکه تولید صنعت//ی ترم//ه با ورود ط//رح، رنگ و نخه//ای جدید و از طرفی تولی//د محصوالت جانب//ی از پارچههای خام ترمه در یزد گس//ترش یافته و فروشگاههای عرضه این محصوالت نیز در اس//تان یزد رشد چشمگیری داشته است. این گفتوگو را میخوانید:

ترم/ه در صنع/ت نس/اجی اس/تان ی/زد چه € جایگاهی دارد؟

بافت پارچه ترمه بهعنوان یکی از منس//وجات سنتی و قدیمی در اس//تان یزد از گذشته رواج داشته اما اکنون تولید صنعت//ی ترمه با ورود طرح، رنگ و نخهای جدید و از طرف//ی تولید محص//والت جانبی از پارچههای خام ترمه توس//عه پیدا کرده اس//ت. همچنین فروشگاههای عرضه این محصوالت گسترش یافته و سهم مناسبی از صنعت نساجی استان را به خود اختصاص داده است.

تولی//د روفرش//ی نی//ز در س//الهای اخیر ب//ه دلیل اس//تقبال مردم و وجود طرحهای جدید در تولید، روند روبه رشدی داشته است و پارچههای پردهای و پیراهنی و یکسری منس//وجات قدیمی مانند دستمال سفره و لنگ که به فناوری سادهتری در بافت نیاز دارند از دیگر تولیدات استان در حوزه نساجی به شمار میآید.

€

بی//ش از 49درصد واحدهای تولیدی اس//تان یزد در ح//وزه نس//اجی را کارگاههای خرد و کوچک تش//کیل میدهن//د که به طور معمول در زمینه بافندگی فعالیت میکنن//د و پارچهه//ای رومبلی بیش//ترین حجم این بافندگیه//ا را به خود اختصاص داده اس//ت. همچنین یکس//ری صنایع در زنجیره صنعت نس//اجی اس//تان فع//ال هس//تند، واحدهای چ//اپ، تکمی//ل و رنگرزی ک//ه در س//الهای اخیر در ش//هرک صنعت//ی و منطقه وی//ژه اقتصادی اس//تان ب//ه بهرهبرداری رس//یدهاند کمک بس//یاری به واحدهای نس//اجی اس//تان کردهان//د و در کیفیت محصول نهایی که به دست مصرفکننده میرسد، تاثیر بسزایی داشتهاند. €

صنعت نس//اجی کش//ور به ط//ور کلی ب//ه دلی//ل نبود نشانس//ازی، فرس//وده ب//ودن ماش//ینآالت، نداش//تن فناوری روز، همچنی//ن نداش//تن دان//ش فنی از صنعت نس//اجی دنی//ا عقبتر اس//ت یا گاهی ش//اید آخری//ن فناوریه//ا را در کشور داش//ته باش//یم اما نیروی انسانی آموزشدیده وجود ن//دارد و نمیتوان از تمام ظرفیتهای آن اس//تفاده کرد. نبود نشانس//ازی یکی از مش//کالت صنعت نساجی و تولیدکنندگان داخلی است. با وجود اینکه تولیدکنندگان بسیار خوبی در زمین//ه تولی//د پارچهه//ای رومبلی و پردهای در اس//تان وج//ود دارند و برخ//ی واحدهای نس//اجی ما از لحاظ فناوری از تولیدکنندگان مطرح در دنیا کمبودی ندارند، اما محصوالت آنها به نام محصول خارجی در بازار به فروش میرسد.

برخ//ی تولیدکنندگان م//ا جنس با کیفی//ت تولید میکنند اما روی بازار و نشانسازی آنها به عنوان جنس باکیفی//ت ایرانی کار نکردهاند و این موجب ش//ده آنچه را ک//ه در بازار بهعنوان جن//س ایرانی میبینیم ذهنیت بیکیفی//ت را ایجاد کند و کااله//ای با کیفیت ایرانی به نام جنس خارجی به فروش برسد. €

رکود حاکم بر بازار در صنعت نس//اجی نیز تاثیرگذار اس//ت. آمارها نش//ان میدهد که بخش//ی از واحدهای نس//اجی به دلی//ل رکود و نبود تقاضا ب//ا ظرفیت پایین در حال تولید هس//تند و به طور قطع چنانچه مش//کل رک//ود حل ش//ود، صنعت نس//اجی رونق خواهد یافت با این حال نباید از مش//کالت کیفیت، نبود ن//وآوری، محصوالت جدید و دسترس//ی ب//ه بازاره//ای بینالمللی و نوسازی نشدن فناوری و نبود نشانسازی در صنعت نس//اجی غافل ب//ود. این امر به اقدام نیاز دارد.

آی/ا قاچ/اق بزرگترین € و تنها مشکل صنعت نساجی است؟

قاچاق معضل بزرگی بر س//ر راه صنعت نساجی کشور است، با وجود اینکه قاچاق اثرگ//ذاری منف//ی باالی//ی دارد و کاالی قاچ//اق نهتنه//ا در این صنع//ت بلکه در همه حوزهها تولیدکنندگان را با مش//کل فروش مواجه میکند، اما همه مش//کالت ای//ن صنعت به قاچ//اق برنمیگردد و اگر تعرفه واردات به کش//ور صفر شود به طور قطع کس//ی به س//مت وارد کردن کاالی قاچاق نمیرود، با وجود این، همه مشکل صنایع نس//اجی کش//ور حل نخواهد شد. قاچاق تنها مشکل صنعت نساجی نیست، اینکه به طور کلی از واردات به کش//ور جلوگیری و برای تولیدکنندگان انحصار ایجاد شود، انگیزهای برای رشد و ارتقای صنعت نس//اجی در کشور به وجود نمیآید. در دنیا کش//ورهایی که در ح//وزه رقابتپذیری رفتند در تفاهمنامههایی که با کشورهای دیگر دارند تعرفههای واردات و ص//ادرات را صفر یا ان//دک قرار دادند و به طور قط//ع نگران تولید داخل خود هس//تند ولی تنها یکی از راههایی که برای توس//عه و ارتقای صنعت و تولید داخل آنها وجود دارد، این اس//ت که تولیدکنندگان خود را در معرض رقابت با رقیب جدی قرار دهند تا آنها با گذشت زمان سطح فناوری خود را افزایش دهند. €

چ/را منس/وجات اس/تان یزد با توج/ه به پیش/ینه آن هنوز نش/ان مشخص و شناختهشدهای ندارد؟

مهمترین مش/کالت تولید پیش روی فعاالن صنعتی نساجی استان یزد چیست؟

نباید اینگونه عنوان ش//ود که عالوهبر کنترل قاچاق ب//ه طور کل//ی از واردات به کش//ور جلوگی//ری و برای تولیدکنن//دگان انحصار ایجاد ک//رد، مثال بارزی از این وضعیت صنعت خودروسازی کشور است که در انحصار دو یا سه خودروس//از بزرگ است و اجازه نمیدهند که خودروهای باکیفیت در بازاره//ای جهانی که با قیمت معقول به فروش میرسد به بازار ایران وارد شود و مردم مجبور هستند خودروهای داخلی کمکیفیت و با قیمت گ//زاف را بخرند. ایج//اد انحصار ب//رای تولیدکنندگان داخلی برای اینکه کار خود را رشد و ارتقا دهند، نوآوری ایجاد کنند و خود را به س//مت بازار صادراتی بکش//انند هیچ انگیزهای باق//ی نمیگذارد چراکه میبینند دولت بازار آمادهای دراختیار آنها گذاشته است و مردم مجبور به خرید محصوالتی هستند که آنها تولید میکنند. €

برخی معتقدن/د که صنعت نس/اجی توجیه اقتصادی ندارد و یک صنعت ورشکس/ته اس/ت. در این زمینه چه توضیحی دارید؟

این دی//دگاه که نس//اجی یک صنعت ورشکس//ته و غیرقابل توجیه اقتصادی است، نادرست است. نساجی از صنایع مادر به ش//مار میرود. به طور معمول کسانی ک//ه در این زمین//ه فعالیت میکنند و ن//وآوری و حرف جدیدی برای گفتن دارند از بدی بازار ش//کایت ندارند و آنهای//ی از بدی بازار و مش//کل فروش گل//ه دارند که خالقی//ت و ن//وآوری در این زمین//ه ندارن//د. پارچه از پرمصرفترین کاالهایی اس//ت که در زندگی روزمره و تمام س//طوح جامعه م//ا وجود دارد ولی ب//ا وجود این، صنعت ممکن اس//ت براساس شرایط کسب و کار مانند تورم، رکود و مشکالتی که در حوزه اقتصاد کالن جامعه به وجود میآید دچار پستی و بلندی شود.

محمد دهقان

این‌دیدگاه‌که‌نساجی‌ یک‌صنعت‌ورشکسته‌ و‌غیرقابل‌توجیه‌ اقتصادی‌است،‌ نادرست‌است‌آنهایی‌ از‌بدی‌بازار‌و‌مشکل‌ فروش‌گله‌دارند‌که‌ خالقیت‌و‌نوآوری‌در‌

این‌زمینه‌ندارند

زینب عبدی گروه صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.