تقویت‌فضای‌کس‌بوکار ‌راهبرد‌اصلی‌در‌البرز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی البرز هدف از تشکیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را که با حضور اعضای این کارگروه برگزار میش//ود تالش و برنامهریزی دولت تدبیر و امید، رفع موانع تولید و تقویت کسبوکار در استان دانست.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی البرز، جهانگیر شاهمرادی اظهار کرد: هرجا که کوچکتری//ن امیدی برای راهاندازی واحده//ای تولیدی و تقویت تولی//د وجود دارد بانکهای عامل با تمام توان باید به میدان بیایند.

ش//اهمرادی با بیان اینک//ه همه ت//الش و برنامهریزی دولت تدبیر و امید، رفع موانع تولید و تقویت کس//بوکار در کش//ور اس//ت، تصریح کرد: راهبرد اصلی این گروه و مبن//ای جهتگی//ری همه دس//تاندرکاران، ضمن حفظ و رعای//ت حقوق بانکه//ا، راهاندازی واحده//ای تولیدی است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز افزود: باید راههای منطقی و مثبت دیگری هم برای حل مش//کالت واحدهای تولیدی اتخاذ ش//ود زیرا از فضای پس//اتحریم ب//رای رونق ص//ادرات و کارگاههای تولی//دی باید به نحو شایسته بهرهگیری شود.

ش//اهمرادی تاکید کرد: برای رفع موان//ع تولید باید به مصوبات باالدستی از سوی بانکهای عامل نیز توجه شود تا به روح قانون خدشه وارد نشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی الب//رز افزود: س//رمایه در گردش و دریافت تسهیالت مهمترین دغدغه تولیدکنندگان است که باید با جدیت بیشتر زمینه حضور کارآفرینان را در استان فراهم کنیم.

شاهمرادی در پایان ضمن تاکید بر اهتمام این موضوع گفت: امیدواریم با ارائه تس//هیالت به موقع و توجه جدی به این طرح مشکالت صنایع کوچک استان مرتفع شود و واحدهای غیرفعال به چرخه تولید بازگردند.

‹جلس/ه‹مش/ترک‹ب/ا‹انجم/ن‹صنای/ع‹همگن‹ ‹ پالستیک

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز همچنین از برگزاری دومین جلس//ه کمیته استاندارد با هدف بررسی استانداردهای مورد نیاز برای محصوالت خوشه پالستیک گفت و افزود: هدف از تش//کیل این جلس//ه بررسی نقاط ضع//ف و چالشها و همچنی//ن ظرفیتهای موجود برای ایجاد یک نظام خاص بهویژه در خوش//ه پالستیک استان البرز است.

همچنین حمید یزدانی، عامل توسعه خوشه پالستیک اس//تان البرز در این جلسه به مش//کالت تولیدکنندگان صنعت پالس//تیک در حوزه فروش و صادرات و لزوم ثبت نش//ان با کمک کنسرس//یوم صادراتی محصوالت خوشه پالستیک و ایجاد بازارهای جدید اشاره کرد.

یزدانی حلقه گمشده و تکمیلکننده این روند را تقویت فرهن//گ تولید در قالب اس//تانداردها دانس//ت و در این جلس//ه نوید تش//کیل console(زکرم ‪)ic Iranian‬ را برای صدور تاییدیههای صادرات محصوالت به کشورهای مختل//ف داد و اف//زود: این مرکز با کم//ک انجمن همگن پالستیک استان البرز، استاندارد، سازمان صنایع کوچک و س//ازمان توس//عه تجارت با هماهنگی خوشه پالستیک استان البرز ایجاد خواهد شد.

عامل توسعه خوش//ه پالستیک اس//تان البرز خواستار تش//کیل منظم جلس//ات با تقویم زمانی مشخص هم در دفت//ر انجمن و هم در دس//تگاههای اجرایی و حاکمیتی تاثیرگ//ذار در قال//ب کمیت//ه اس//تاندارد انجمن همگن پالستیک استان البرز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.