جذب‹اعتبار‹یک‹میلیارد‹تومانی‹برای‹توسعه‹شهرک‹صنعتی‹کامیاران‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی کردستان گفت: ش//رکتهای خدماتی در ش//هرکهای صنعتی باید با اس//تفاده از تم//ام ابزارها و اختی//ارات قانونی در جه//ت توس//عه و ایج//اد فعالیته//ای صنعتی و تولیدی اقدام کنند. به گزارش صمت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان، جلس//های با حضور فرمان//دار شهرس//تان کامیاران، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کردستان و تعدادی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران مستقر در ش//هرک صنعتی کامیاران با موضوع بررسی مسائل و مش//کالت این شهرک و واحدهای صنعتی مستقر در آن، در مح//ل فرمانداری شهرس//تان کامیاران برگزار شد. ش//اهو حاجبی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعت//ی کردس//تان از تالش برای ج//ذب مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار برای توس//عه ش//هرک صنعتی کامی//اران از محل مناب//ع ملی و عمران//ی خبرداد و افزود: در س//ال گذش//ته نیز 350 میلی//ون تومان به منظور توس//عه فاز دوم ش//هرک صنعت//ی کامیاران هزینه ش//ده است. حاجبی اظهار کرد: در حال حاضر 72 ق//رارداد در ش//هرک صنعت//ی کامی//اران منعقد ش//ده که از این تع//داد برای 52 پروان//ه بهرهبرداری صادرش//ده و 03واحد فع//ال و نیمهفعال و 22 واحد غیرفعال هس//تند. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کردس//تان بر لزوم فعال بودن ش//رکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی و استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی این ش//رکتها درباره توسعه و ایجاد فعالیتهای صنعتی و تولیدی تاکیدکرد و خواس//تار ارائه گزارشهای الزم درباره تخلفهای ساختوس//از و قرارداده//ای راکد ش//د ت//ا راهکاره//ای قانونی در جهت فسخ قرارداد و رسیدگی به تخلفها در کمیته تخلفها و کمیته پایش قراردادهای راکد اعمال شود. حاجبی با اعالم اینکه نرخ سرانه شهرکهای صنعتی در اس//تان کردستان 3/7 مترمربع است و این نرخ در مقایسه با میانگین کش//وری، نصف است، تاکیدکرد: به منظور رس//یدن به نرخ میانگین کش//وری در افق 3 س//اله، برنامهریزی الزم تدوین و در راستای فراهم کردن س//رمایه مالی نیز، تفاهمنامههایی با بانک رفاه و صندوق کارآفرین امید منعقد ش//ده است. در ادامه تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کامیاران به بیان دیدگاههای خود درب//اره چگونگی اداره امور آن ش//هرک و مس//ائل و مشکالت پیش رو پرداختند. عسکر روحانی، فرماندار شهرس//تان کامیاران نیز ضمن تاکید بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیتهای شهرستان کامیاران برای توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی خاطرنشان کرد: استفاده از راهکارهای قانونی برای جذب س//رمایهگذار، تالش در جه//ت حل معضالت و مش//کالت تولید و صنعت و کم//ک به توس//عه و فعال ک//ردن تمامی واحدهای تولی//دی و صنعتی و تصمیمگیری در این راس//تا، از مهمترین اهداف این نشست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.