اجرای‹تقاطع‹غیره‹مسطح‹ اتوبان‹قم-تهران‹و‹شهرک‹صنعتی‹شهاب‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ق//م از اتم//ام ف//از مطالعات//ی تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی شهاب از اتوبان قم - تهران و همسطح با جاده قدیم قم تهران خبرداد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان ق//م، امیر طیبینژاد در دیدار با رییس اتحادیه بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی استان با اع//الم این خبر اظهار کرد: خوش//بختانه روند اس//تقرار بنکداران در ش//هرک صنعتی شهاب با پیش//رفتی مناسب روبهرو اس//ت و بهزودی عملی//ات اجرایی واحده//ای کارگاهی در این شهرک آغاز میشود.

وی با بیان اینکه اس//تقبال صنف بنکداران و درخواستهای س//ایر صنوف برای استقرار در شهرک صنعتی شهاب، نشان از موقعیت ممتاز این ش//هرک صنعتی است، گفت: خوشبختانه همانگون//ه که انتظار میرف//ت، فعاالن صنف بنکداران همکاری خوبی با این شرکت داشتند ک//ه میتوان آن را نمونه موفقیت دیگری برای همکاری بخش خصوصی و دولتی در اس//تان عنوان کرد. طیبینژاد در ادامه ضرورت احداث مسیر دسترس//ی از اتوبان قم - تهران و جاده قدیم به شهرک صنعتی شهاب را خواستار شد و افزود: در نشس//تهای کارشناسی متعدد با متخصصان و مش//اوران مربوط به طور رسمی ف//از مطالعاتی تقاط//ع غیرهمس//طح ورودی ش//هرک صنعتی ش//هاب از اتوبان قم تهران و همسطح با جاده قدیم قم تهران بررسی شد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قم افزود: با مس//اعدت و پیگیریهای اس//تانداری و سازمان مسکن، راه و شهرسازی اس//تان قم امیدواریم بتوانیم بهزودی عملیات اجرایی این پروژه مهم را آغاز کنیم.

س//ید ابراهی//م صحف//ی، ریی//س اتحادی//ه بنکداران و عمدهفروش//ان مواد غذایی اس//تان نیز در ای//ن دیدار با تقدیر از س//رعت عمل و تالشهای ش//رکت شهرکهای صنعتی استان ق//م در تامین و رف//ع نیازهای ای//ن صنف در شهرک صنعتی شهاب، تسریع در آغاز عملیات اجرایی مسیر دسترسی از اتوبان قم - تهران و جاده قدیم به این ش//هرک صنعتی را خواستار شد. صحفی افزود: براس//اس استقبال فعاالن صنف بنکدار و همچنین ش//رایط مناسب این ش//هرک بهدنبال حضوری گستردهتر و فعالتر در این ش//هرک هس//تیم که مقدمات آن نیز فراهم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.