حمایت‌ویژه‌از‌کنسرسیوم‌ صادراتی‌خوشه‌های‌صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مع//اون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانش//رقی گف//ت: امس//ال حمای//ت وی//ژهای از کنسرس//یومهای صادراتی خوش//ههای صنعتی استان به عمل خواهد آمد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانش//رقی، مجید یاریگر در جلس//ه ش//ورای راهبری خوشه قطعات خودرو تبری//ز اظهار کرد: بودجه حمایتی از خوش//ههای صنعتی استان امسال رش//د قابل توجهی داشته و آمادگی وجود دارد تا از برنامههای توس//عه بازار خوش//هها و حضور در نمایشگاهها حمایت شود.

مع//اون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانش//رقی اف//زود: الزم اس//ت تا خوش//ه قطعات خ//ودرو تبریز نیز ب//رای بهرهمن//دی از حمایتهای این بخش کنسرس//یومی تش//کیل دهد و ثبت کند و انجمن قطعات خودرو نیز بهعنوان مجری خوش//ه پیشنهادهای خ//ود را ب//رای نح//وه تش//کیل ای//ن کنسرس//یوم ارائه دهد.

یاریگر گفت: فعالیت انجمن قطعهس//ازان اس//تان برای توسعه قطعهسازی در آذربایجان شرقی مفید واقع شده و امیدواریم اقدامات ویژهای انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.