تخصیص ۱۳۱میلیارد تومان برای ۷۲۲ ضمانت نامه

در‹نشست‹خبری‹رییس‹هیات‹عامل‹و‹رییس‹صندوق‹نوآوری‹و‹شکوفایی‹ملی‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

در راس//تای تحق//ق اقتص//اد دانشبنی//ان و تکمی//ل زنجی//ره ایده تا بازار، صن//دوق نوآوری و ش//کوفایی برای تجاریسازی نوآوریها و اختراعات، کارب//ردی کردن دانش، دس//تاوردهای پژوهش//ی و تکمی//ل زنجیره ایده، محصول، بازار از ش//رکتهای دانشبنیان پشتیبانی و حمایت کرده و خدمات مالی و اعتباری ازجمله کمک، تس//هیالت و مش//ارکت را ب//رای آنها تامین میکند. بهط//ور کلی هدف نهایی صن//دوق ن//وآوری و ش//کوفایی بهعن//وان یک نهاد توس//عهای کمک به رونق اقتصادی کش//ور از طریق حوزهه//ای دانشبنیان و فناوریهای برتر اس//ت. از اینرو برای آش//نایی با برنامههای صندوق نوآوری و شکوفایی در آستانه هفته پژوهش و فناوری نشست خبری ب//ا حضور بهزاد س//لطانی، ریی//س صندوق نوآوری و ش//کوفایی ۰۲ آذر در مجتمع شکوفایی و نوآوری شرکتهای دانشبنیان برگزار شد.

۰۲درص//د از توانای//ی پژوهش//ی کش//ور مربوط ب//ه پژوهشه//ای بنی//ادی، ۰۲درص//د مرب//وط به پژوهشه//ای توس//عهای و ۰۶درص//د از توانای//ی پژوهش//ی کش//ور مربوط به پژوهشهای کاربردی است. اگر از هر ۰۱ فارغالتحصیل دانشگاهی یک نفر از آنها یک ش//رکت دانشبنیان تاسیس کند، کشور آباد خواهد شد.

‹آخرین‹آمار‹شرک ‹تهای‹دان ‹شبنیان ‹

سلطانی با اش//اره به آمار شرکتهای دانشبنیان اظه//ار ک//رد: تاکن//ون ۷۶۷۲ ش//رکت دانشبنیان ب//ه تصوی//ب رس//یدهاند ک//ه از این تع//داد ۷۲۸۲ طرح برای دریافت تس//هیالت به صن//دوق مراجعه کردهان//د؛ همچنین از این تعداد ۵۲۴۲ طرح تعیین تکلیفش//ده و ۰۳۵ طرح در دس//ت بررس//ی است. میزان تقاضای این شرکتها برای دریافت تسهیالت براب//ر با هزارمیلیارد تومان ب//وده و با توجه به اینکه ن//رخ مصوب ب//رای صندوق ن//وآوری و ش//کوفایی ۲۶درصد است این میزان به تصویب نخواهد رسید.

ریی//س هیات عامل صندوق نوآوری و ش//کوفایی ب//ا بیان اینکه ۲۰۵۱ طرح برای دریافت تس//هیالت صندوق به تصویب رسیدهاند، گفت: همچنین بیش از ۳۱۸ طرح رد ش//ده یا به تصویب نرس//یدهاند که این شرکتها میتوانند به جای طرح مردودی، طرح جایگزین را به صن//دوق ارائه کنند. ۰۰۵۱ طرح در طول ۳س//ال به تصویب رسیده است. مبلغ تصویب ش//ده برای این تع//داد ط//رح از ۰۰۹میلیارد تومان گذشته است.

سلطانی تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی برای صندوقهای پژوهش و فناوری مبلغ ۵۷میلیارد تومان، برای تامی//ن دفاتر کاری ۰۰۲میلیارد تومان و برای صدور ضمانتنامه ۰۰۱میلیارد تومان مصوب کرده که پرداخت شود.

‹اولوی ‹تبندی‹فناور ‹ی ‹

ریی//س صندوق نوآوری و ش//کوفایی با اعالم این خب//ر که ۰۰۶میلیارد تومان بودجه به صندوق واریز میش//ود گفت: فن//اوری اول در کش//ور برای بخش خصوصی مربوط به فناوری زیس//تی است و درواقع میتوان گفت فناوری زیس//تی، فناوری اول کش//ور در بخش خصوصی به ش//مار م//یرود؛ این فناوری ب//ه لحاظ تع//دادی ۹۱۲ ش//رکت و از نظ//ر ریالی ۸۸۱میلیارد تومان تس//هیالت از صن//دوق دریافت کرده است.

ریی//س هیات عامل صندوق نوآوری و ش//کوفایی ب//ا اش//اره به رتب//ه دوم فن//اوری در کش//ور گفت: الکترونی//ک و کنت//رل، دومی//ن فناوری اس//ت که توانس//ته از تسهیالت صندوق بیشترین بهره را ببرد بهطوریکه ۲۴۲ شرکت به ارزش ریالی ۷۲۱میلیارد تومان تس//هیالت دریاف//ت کرده اس//ت. تجهیزات پیشرفته ساختوساز مقام سوم فناوری کشور است، تعداد ۵۲۲ ش//رکت به میزان ۸۱۱میلیارد تومان از تسهیالت صندوق بهره گرفته است.

سلطانی گفت: همچنین حوزه ارتباطات و فناوری اطالع//ات رتبه چه//ارم را به خود اختص//اص داده بهطوری که ۱۲۲ ش//رکت به می//زان ۹۰۱میلیارد و ۰۰۸ میلیون تومان از تس//هیالت صندوق اس//تفاده کرده اس//ت. رتبه پنجم مربوط به داروهای پیشرفته با ۲۹ ش//رکت و دریافت ۱۸میلی//ارد و ۰۰۴میلیون تومان اس//ت و تجهیزات و مواد پیشرفته رتبه ششم با ۲۴ شرکت و ۸۶میلیارد و ۰۰۸میلیون تومان را به خود اختصاص دادهاند.

به گفته وی، مواد پیشرفته، سایر حوزههای مربوط به نیروگاهه//ا، حوزههای س//اختمانی، هوافضا، نانو، اپتیک و فوتونیک، انرژیهای نو و وسایل و تجهیزات پزش//کی رتبههای بعدی را از نظر دریافت تسهیالت صن//دوق ن//وآوری و ش//کوفایی به خ//ود اختصاص دادهاند. درمجم//وع ۰۵۵میلیارد تومان به طرحها از سوی صندوق پرداخت شده و به لحاظ مبلغی که در اختیار داریم ۰۰۳۱میلیارد تومان مصوب کردهایم.

‹واریز‹۰۰ ‹۶میلیارد‹تومان‹بودجه‹ ‹

سلطانی با بیان اینکه قرار است از صندوق توسعه ملی بودجهای تا پایان س//ال به صن//دوق نوآوری و ش//کوفایی اختص//اص یابد، گفت: ای//ن بودجه برابر ب//ا ۰۰۶میلیارد توم//ان بوده که قرار اس//ت از بانک مرکزی به خزانه معاونت و از آن به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شود. به زودی در صندوق نوآوری و شکوفایی ۵۱ طرح برای ارزیابی وارد میشود. از نظر ریال//ی میتوان گفت هزارمیلی//ارد طرح به صندوق وارد میش//ود که پیشبینی میش//ود نتوانیم همه ای//ن میزان را تا پایان س//ال به طرحه//ا واریز کنیم و این میزان حمایتها به سال آینده کشیده خواهد شد. برای س//ال آینده ۰۰۲میلیون دالر به صندوق اختص//اص مییابد؛ این میزان براب//ر با ۰۶۶میلیارد تومان اس//ت. م//ا هنوز به تامین بودج//ه صندوق از نی//م درصد بودجه دولت نیز امید داریم که س//االنه بهص//ورت کمک برای ص//رف س//رمایهگذاریهای خطرپذیر واریز میشود.

به گفته سلطانی، از ابتدای به وجود آمدن صندوق ن//وآوری و ش//کوفایی تاکنون ح//دود ۰۰۸۲ طرح ب//رای اخذ وام به صندوق مراجعه کردهاند اما از این تعداد تنها ۷۸ طرح برای مش//ارکت سرمایهگذاری خطرپذی//ر بودهاند که درنهایت ۰۴ ش//رکت از این تع//داد با هدف این ن//وع س//رمایهگذاری پیشقدم ش//دهاند؛ هنوز فرهنگ درخواست س//رمایهگذاری خطرپذیر در کشور پایین است.

‹صندو ‹قهای‹پژوهش‹و‹فناوری ‹

س//لطانی ب//ا اش//اره ب//ه ایج//اد صندوق//ی برای صندوقه//ای پژوهش و فناوری اظهار کرد: کارگروه صن//دوق پژوهش و فن//اوری در صن//دوق پژوهش و فن//اوری ب//ا ریاس//ت وزیر عل//وم ایجاد ش//ده که میتوان//د موضوعی ب//رای پیگی//ری نوعی تخصص برای س//رمایهگذاری و مشارکت در صندوقها باشد. پارکهای فناوری سراس//ر کشور میتوانند در بحث توانمندس//ازی ش//رکتهای دانشبنیان با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری کنند.

وی با بی//ان اینکه برای کم ک//ردن زمان ارزیابی طرحه//ا در صندوق روشهای//ی در پیش گرفتهایم گفت: مسیر ارزیابی طرحها باید کوتاه شود تا بتوانیم تعداد بیش//تری از طرحها را برای دریافت تسهیالت به تصویب برسانیم.

‹رونمایی‹از‹سیستم‹غزال‹ ‹

سلطانی درباره سیستم «غزال» که سامانهای برای نش//ان دادن مراحل ارزیابی طرحهای وارد ش//ده به صندوق از سوی شرکتهای دانشبنیان است، گفت: این س//امانه اکنون بهصورت آزمایشی فعال است و قرار است بهزودی رونمایی شود.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه از ابتدای به وجود آمدن صندوق تاکنون وامهای//ی در اختی//ار ش//رکتهای دانشبنیان قرار گرفته که اکنون زمان بازپرداخت آنها فرا رس//یده، اف//زود: در ح//ال حاض//ر ۰۲ طرح ب//ه ارزش ریالی ۸میلیارد تومان بازپرداخت خود را انجام دادهاند.

سلطانی با بیان اینکه البته ۰۲ درصد از شرکتها تقاض//ای امه//ال ب//رای بازپرداخت دارن//د، گفت: درنهایت ش//رکتها میتوانند ۳م//اه مهلت بگیرند اما بع//د از آن باید میزان وام دریافتی را به صندوق بازگردانند.

وی با بیان اینکه در صندوق نوآوری و ش//کوفایی ۰۲ ط//رح خاتمهیافته مالی وجود دارد که وارد بازار شدهاند، گفت: همچنین ۰۶۲ طرح خاتمهیافته فنی از س//وی صندوق مورد حمایت قرار گرفتهاند که به محصول تبدیل شده ولی هنوز وارد بازار نشدهاند.

س//لطانی ب//ا اش//اره ب//ه می//زان ضمانتنامههای صادرشده برای شرکتهای دانشبنیان به گسترش صنعت گفت: س//ال ‪۴ ۳۹،‬ مورد ضمانتنامه به مبلغ ۰۰۲میلی//ون توم//ان از س//وی صندوق ن//وآوری و ش//کوفایی برای ش//رکتهای دانشبنیان صادر شد عالوه بر این ضمانتنامههای س//ال ‪۱۳ ۴۹،‬ مورد با حجم ۳میلیارد تومان بود. برای س//الجاری تاکنون ۶۶ ضمانتنامه با مبلغ ۴۱میلیارد تومان صادر شده اس//ت. بهطور کلی تاکنون ۱۰۱ ضمانتنامه به مبلغ ۷۱میلیارد تومان با همکاری بانکها صادر شده و به عبارتی مبلغ ۷۱میلیارد تومان برای ۱۰۱ قرارداد با حجم ۰۵۴میلیارد تومان بوده است.

او افزود: این ضمانتنامهها برخی از س//وی بانک و برخی از س//وی صندوق نوآوری و ش//کوفایی صادر شده اس//ت. مجموع این ضمانتنامه ۷۲۲ مورد بود که ۱۰۱ مورد را صندوق نوآوری و شکوفایی و ۶۲۱ مورد را بانک به پشتوانه صندوق نوآوری و شکوفایی صادر کرده اس//ت. بهط//ور کل//ی ۷۲۲ ضمانتنامه بهمبلغ ۱۳۱میلیارد تومان صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.