افزایش‹سهم‹2‹برابری‹فناوری‹اطالعات‹در‹اقتصاد‹ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

معاون وزیر ارتباطات گفت: با اجرای کامل دولت الکترونیک س//هم فناوری اطالعات در اقتصاد ایران ۲برابر و س//هم آن در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ۴ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

به گ//زارش مهر، نصراهلل جهانگرد در نشس//ت خبری با اش//اره به برنامههای دولت برای حضور در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم گفت: این نمایش//گاه در س//ال پایانی دولت، کارنامه اجرایی دولت یازدهم و فعالیته//ای بخش خصوصی در س//طح ملی را در ح//وزه فناوری اطالعات و ارتباطات به تصویر میکشد. وی از مشارکت بیش از ۰۷۲ ش//رکت نوپا و استارتآپ با مشارکت سازمان فناوری اطالعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانهای در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این نمایشگاه میتواند زمینهای برای رشد و حمایت از نوآوریها در صنعت فناوری اطالعات کشور باشد. وی با بیان اینکه سهم فناوری اطالعات در سبد خدمات کشور در حال افزایش است اضافه کرد: توسعه بخش خدمات دولت الکترونیک باعث بهبود بهرهوری در اقتصاد و تس//هیل زندگی مردم میش//ود. بر این اس//اس پیشبین//ی میکنیم با اجرای کامل این طرح سهم فناوری اطالعات در اقتصاد کشور دو برابر شود و این بخش در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به ۴ برابر رشد برسد. معاون وزیر ارتباطات با اش//اره به بودجه سال آینده در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نیز گفت: بر مبنای پیش//نهادات مطرح شده در بودجه س//ال آینده استعالمات میاندستگاهی بهصورت رایگان دیده ش//ده و قصد بر این اس//ت که حقوق شهروندان و کاربران از خدمات دول//ت الکترونیک محفوظ بماند؛ به ای//ن ترتیب ارائه خدمات دولت الکترونیک با نازلترین قیمتها دیده ش//ده تا هزینهها مانع استفاده مردم از این خدمات نشود. وی گفت: در همین حال در بودجه سال آینده به وزارت ارتباطات اجازه داده شده از سرجمع اعتبارات و منابع خود مبل//غ ۰۴۱میلیارد تومان بهعنوان وام کمبهره به ش//رکتهای خصوصی فعال در بازار تس//هیالت ارائه دهد. جهانگرد، تحقق کامل دولت الکترونیک را نیازمند همکاری دستگاههای مختلف عنوان کرد و گف//ت: با وجود اینکه برخی برداش//تهای ناق//ص از آییننامهها و تعهدات بخشی مانع همکاری روانتر در این حوزه شده اما کار دولت و دس//تگاههای اجرایی حمایت از تحقق دولت الکترونیک اس//ت. به گفت//ه وی هماکنون حدود ۲۱۱ دس//تگاه به پرتال دولت الکترونیک متص//ل هس//تند و ح//دود ۰۸ دس//تگاه بهصورت مکانی//زه خدمات الکترونیک ارائه میدهند.

معاون وزیر ارتباطات با اش//اره به تخصیص ۳هزار متر سالن دولت الکترونیک از ۵۲هزار متر نمایشگاه گفت: دولت الکترونیک ۵۱درصد سطح پوشش نمایش//گاه الکامپ را به خود اختصاص داده و عالوه بر ۰۰۴ ش//رکت بخش خصوصی و ۰۷۲ استارتآپ ۰۵ شرکت دولتی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.