حمایت از کارگزاران تجاری ارائهدهنده خدمات دانشبنیان

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

کری//دور صادرات محصوالت دانشبنی//ان معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری از کارگزاران تجاری فعال در امور دانشبنیان حمایت میکند.

ب//ه گزارش مه//ر احمد گ//ودرزی، مس//ئول رواب//ط امور کارگ//زاران کریدور صادرات محص//والت دانشبنیان معاونت علم//ی و فن//اوری ریاس//تجمهوری اظهار کرد: قرار اس//ت نخس//تین نمایش//گاه بینالمللی کارگزاران تج//اری (بروکر ۶۱۰۲) پایان آذر در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شود.

به گفته وی، کارگزاران تجاری میتوانند در این نمایش//گاه ش//رکت کنند. معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری از کارگزاران//ی که در راس//تای تولید محص//والت دانشبنیان فعالیت میکنند برای شرکت در این نمایشگاه حمایتهایی را مدنظر قرار داده است.

مس//ئول روابط امور کارگزاران کریدور صادرات محصوالت دانشبنی//ان معاون//ت علم//ی و فن//اوری ریاس//تجمهوری گف//ت: ای//ن حمایته//ا بدین صورت اس//ت ک//ه ۰۵درصد هزینه برای حضور کارگزاران در نمایش//گاه از سوی کریدور صادرات محص//والت دانشبنی//ان معاونت علم//ی پرداخت میش//ود. کارگ//زاران تجاری که با معاون//ت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری هم//کاری و ب//ه ش//رکتهای دانشبنیان خدم//ات ارائه میکنن//د میتوانند از ای//ن حمایت برخوردار ش//وند. حمایت از این کارگ//زاران میتواند خدمات گمرکی، خدمات تحقیق//ات بازار، خدمات ارائه مجوز اس//تانداردهای حقوقی ...و باشد. در حال حاضر ۰۶ کارگزار تجاری با معاونت علمی برای ارائه خدمات به شرکتهای دانشبنیان همکاری میکنند. وی با اش//اره به دلیل حمایت از کارگزاران تجاری برای شرکت در نمایشگاه گفت: حمایت از کارگزاران میتواند در توانمندس//ازی شرکتها موثر باشد؛ درواقع توانمندسازی شرکتها باعث س//وددهی ش//رکتهای دانشبنیان خواهد ش//د. نخستین نمایشگاه بینالمللی کارگزاران تجاری (بروکر ۶۱۰۲) از ۵۲ تا ۸۲ آذر از س//وی انجمن صنفی شرکتهای خدمات تجاریس//ازی و وزارت صنع//ت، معدن و تجارت در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.