تالش برای ترغیب صنایع به تمرکز سرمایه بر نیروی انسانی

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

قائممقام بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اهمیت تربیت نیروی انسانی گفت: معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تالش دارد ت//ا صنای//ع را در بخشهای مختلف به تمرکز س//رمایه اصلی خود بر نیروی انسانی ترغیب کند.

به گزارش ایرنا، محمود س//عادتفومنی در حاش//یه آیین اختتامی//ه س//ومین دوره مجموع//ه رقابته//ای تخصص//ی مهارتس//نجی ف//ن آورد در دانش//گاه صنعتیش//ریف ب//ه خبرن//گاران اظهار ک//رد: در بس//یاری م//وارد در این زمینه موفقیتهای خوبی حاصل ش//ده و انشااهلل روزبهروز بیشتر نیز میشود. ارتباط میان صنعت و دانشگاه موضوعی قدیمی است که در کشور چالشهای زیادی داشت اما گامهای اولیه برای این ارتباط در حال برداشته شدن است و طبیعی است که مشکالت زیادی سر راه باشد.

س//عادتفومنی برگ//زاری هریک از رویداده//ای علمی را تجربهای برای هموار ش//دن این مس//یر عنوان کرد و افزود: به هر حال آنچه بیش//ترین کمک را به ش//رکتکنندگان در این رویدادها میکند، طی مس//یر است زیرا تجربیات زیادی در اختیار آنها قرار میدهد و آنها را با واقعیت صنعت آش//نا میکند.

وی ب//ا اب//راز امیدواری درب//اره برگزاری هرچ//ه بهتر این رویدادها در سالهای آینده تاکید کرد: تربیت نیروی انسانی مهمترین مسئله است و آشنا کردن دانشجویان با این مسیر پرخطر و دشوار بیشتر از حل مسئله اهمیت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.