مشارکت دانشگاه علم و صنعت در پروژه قطار پرسرعت

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

مدی//ر دفتر همکاریهای علمی و صنعتی دانش//گاه علم و صنعت از مش//ارکت دانش//گاه علم و صنع//ت در پروژه قطار پرسرعت شرکت راهآهن بهعنوان «آرانددی» خبر داد.

ب//ه گزارش ایس//نا، ن//وراهلل کثیری در نشس//ت خبری به مناسبت هفته پژوهش اظهار کرد: در کشور پروژههای بزرگ عمرانی در دس//ت اجراست که در دل هرکدام از این پروژهها ب//ه دلیل ایجاد دانش و وج//ود پیمانکاران خارجی میتوانیم یک «آرانددی» (مرکز توسعه تحقیقات) راهاندازی کنیم.

مدی//ر دفتر همکاریهای علمی و صنعتی دانش//گاه علم و صنعت افزود: در این راس//تا به تازگی قرار شده دانشگاه علم و صنعت ایران در قالب «آرانددی» در پروژه قطار پرس//رعت ش//رکت راهآهن مش//ارکت داش//ته باش//د که ام//روز نیز در جلسهای این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به ارائه عملکرد دو دهه اخیر دانش//گاه علم و صنعت در ارتباطات صنعتی پرداخت و گفت: دانش//گاه علم و صنعت ایران دارای ۵۱ دانش//کده، ۶۱ مرکز پژوهشی، ۶۸ آزمایشگاه پژوهشی و ۱۱ پژوهشکده است که تاکنون توانسته نزدی//ک به ۲ هزار قرارداد همکاری ب//ا تمامی وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها با اعتباری افزونبر یکهزار میلیارد ریال منعقد کند. در این راس//تا ۰۸ تفاهمنامه همکاری کاربردی، ۰۱ طرح کالن ملی و ۰۲۱ فناوری قابل عرضه به متقاضیان ازجمل//ه ماهوارهه//ای نوید، امید و ظفر در دس//تور کار قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.