نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخ/وان با مونتاژ نخس/تین ماش/ینهای جیپ (در اواخر دهه )30 گره خورده است. با تاسیس کارخانه جیپ در س/ال ‪11( 1338‬ س/ال پیش از تاس/یس ذوبآهن و 59 س/ال پس از ورود نخستین خودرو به ایران) مونتاژ نخس/تین ماشین در کشور ما شکل گرفت.

س//رمایه نف//ت به جای آنکه صرف توس//عه زیرس//اختها و حمایت از صنعتگران و س//رمایهگذاران تولیدی ش//ود بیش//تر صرف واردات غیرضروری میش//د. ناتوان//ی بخش عمومی در حمایت از ظرفیتس//ازی و ایج//اد ارزشافزوده در داخل نقش موثری در بیتوجهی شرکتهای صنعتی به ارزآوری و ورود به بازارهای خارجی داشت. تداوم وضع مونتاژ، ارزشافزوده اندک و بیتوجه//ی به تامین ارز موردنیاز صنای//ع از طریق صادرات جزئ//ی از ناتوانی بخش عمومی ای//ران در کمک به صنعتگران برای گذار به جامعه صنعتی توسعهیافته است. اخوان در سال 1336 (یکس//ال بعد از ثبت شرکت بازرگانی) در کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج کارخانه خود را تاسیس کرد. دو سال بعد، این کارخانه به بهرهبرداری رس//ید. اعضای هیاتمدیره اخوان، مصطفی فرزانه و دکتر طاهر ضیایی بودند. مدیرعاملی شرکت را فرزان//ه برعهده داش//ت. تعداد کارکنان ش//رکت 107 نفر و محصول آن تولید روزانه 20 دستگاه انواع جیپ 2 دیفرانسیل و 6 سیلندر بود. سرمایه ثبتی 5 میلیون ریال بود. این سرمایه در س//ال ه//ب1338 100 میلی//ون ریال و در س//ال 1341 به 003میلیون ریال 30( هزار سهم 10 هزار ریالی) افزایش یافت. از 79درصد س//هام ش//رکت غیر از 900 س//هم کمال بازرگان و مصطفی فرزانه بیش//تر آن متعلق به خان//واده اخوان بود. در س//الهای 1337 و 1339 مالیات پرداخت//ی اخوان به ترتیب 114000 و 107088 ریال بود که در 3 قسط پرداخت شد.

در دههه//ای 40 و 50 اتومبی//ل مناس//ب ب//رای جادههای کوهس//تانی و راهه//ای ناهم//وار کوی//ری و روس//تایی ایران، خودروه//ای 2 دیفرانس//یل مث//ل جیپ بود. در س//ال 1338 نخس//تین محصول بهعنوان جیپ ش//هباز و چندی بعد وانت سیمرغ به بازار داخلی عرضه شد. این دو محصول به مدت 30 س//ال در سبد تولیدات ش//رکت جای داشتند و تا سال 1346 تنها محصول کارخانه بودند.

شرکت در طول س//الهای 1338 تا ‪5 ،1334‬ نوع اتومبیل جیپ مونتاژ کرد که عبارت بود از: الف- جیپ ویلیز کالسکهای سی.جی05 ب- جیپ ویلیز کروکی سی.جی05 پ- استیشن واگن دو دیفرانسل در مدلهای مختلف ت- وان//ت (کامیون//ت) 210 دو دیفرانس//یل در مدله//ای مختلف

ث- بارکش س//واری (س//بک)؛ این نوع اتومبی//ل گاهی به صورت آمبوالنس دو دیفرانسیل عرضه میشد

ش//رکت، محصوالت وارداتی و مونتاژ را به صورت قسطی به افراد و شرکتها میفروخت؛ به همین دلیل در میان بدهکاران آن نام دهها شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد. شرکت در سال 1343 دو هدف برای خود عنوان میکند: -1 مونتاژ اتومبیلسواری رامبلر -2 تولید اجزای تشکیلدهنده جیپ یا رامبلر؛ مونتاژ رامبلر از س//ال 1345 و تولید قطعات آن از س//ال 1347 از آنجا که مدیران مالی و فنی ش//رکت کارشناسان امریکایی بودند اسناد مالی به زبان انگلیسی و فارسی تهیه میشد.

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

صنعت(بخش

دوم)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.