چشم دولت به تصمیم بهارستان

آخرین تحوالت اصالح الگوی قراردادهای نفتی یک هفته قبل از ارسال الیحه به مجلس

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

پس از رفع تحریمهای اقتصادی علیه ایران، وزارت نفت با ارائه طرحی به هیات دولت خواستار اصالح الگوی قراردادهای نفتی شد.هیات دولت نیز پس از موافقت با اصالح الگوی قراردادهای نفتی، طرح اصالحی را با نظارت اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری و فرمانده اقتصاد مقاومتی کلید زد.بیشک یکی از مهمترین فعالیتهایی که در ستاد اقتصاد مقاومتی تاکنون انجام شده موضوع اصالح الگوی قراردادهای نفتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.