پرواز 80 فروند بوئینگ درآسمان ایران

توافق تاریخی ایران با غول امریکایی در 0۱سال محقق شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

آیین امضای سند همکاری میان ایرانایر و بوئینگ با حضور وزیر راهوشهرسازی انجام ش//د تا دولت در ماههای پایانی عمر خود، قراردادی اس//تثنایی برای صنعت هواپیمای//ی را به امضا برس//اند. به گزارش ایس//نا، مذاکرات طوالن//ی ایران با غول امریکایی صنعت هواپیماسازی جهان باالخره به نتیجه رسید تا ۰۸ فروند بوئینگ در طول ۰۱ س//ال ناوگان هواپیمایی ایران را دگرگون کند. بر ایناساس، نخستین فروند از هواپیماهای بوئینگ در سال ۸۱۰۲ میالدی به ایران تحویل داده میشود. همچنین از مجموع ۰۸ فروند هواپیمای مورد توافق برای تحویل به ایران، ۰۵ فروند بوئینگ ۷۳۷ و ۰۳ هواپیمای دیگر شامل دو مدل بوئینگ ۷۷۷ خواهد بود. در این آیین، باحضور عباس آخوندی وزیر راه وشهرس//ازی، فخریه کاشان قائممقام وزیر، عابدزاده رییس س//ازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل هما قرارداد نهایی خرید ۰۸ فروند هواپیما از ش//رکت هواپیماسازی بوئینگ امضا شد و بنا شد در زمانی ۰۱ س//اله این هواپیماها به ایران تحویل داده شود. به دنبال تفاهمنامه منعقدشده بین «هم//ا» و کارخانه هواپیماس//ازی بوئینگ بعد از برجام در تیر س//ال جاری و پیرو مذاکره و مطالعه و بررسیهای انجام شده ازسوی گروههای کارشناسی هواپیمایی جمهوری اس//المی «هما»، وزارت راهوشهرسازی، دس//تگاههای مربوط، قرارداد نهای//ی خرید ۰۸ فرون//د هواپیما بین هواپیمایی جمهوری اس//المی ایران «هما» و ش//رکت و کارخانه بوئینگ با حضور وزیر راه وشهرس//ازی و تنی چند از مسئوالن صنع//ت حمل ونقل هوایی کش//ور به امض//ای مدیرعامل هما و مع//اون منطقهای بوئینگ رسید. این قرارداد شامل ۰۵ فروند هواپیمای بوئینگ از نوع ۷۳۷-XAM، ۵۱ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷-۰۰۳ و ۵۱ فروند هواپیما بوئینگ X۷۷۷ است که پس از ۷۳ سال تحریم با این کارخانه امضا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.