قطعههای ایرانی در انتظار تایید

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

تاخی//ر در پروازها یک//ی از آزاردهندهترین مس//ائلی اس//ت که مس//افران هوایی با آن مواجهند اما این تاخیرها وقتی به تش//ویش و نگرانیهای عمیقی منجر میش//ود ک//ه درپی یک نقص فنی رخ داده باشد.

پرندههای فوالدی س//اخته ش//دهاند که مس//افران راههای دور را با س//رعت به مقصد برس//انند اما امان از وقتی که امنیت فدای سرعت ش//ود! آن زمان اس//ت که مس//افران هوایی باید ریس//کپذیر باشند. انصراف از سفر، یا اطمینان نداشتن از سالمت به مقصد رسیدن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.