گره بانکی چالش تحقق فاینانس بودجه 96

در‹بررسی‹ظرفی‹تهای‹خارجی‹و‹داخلی‹سرمایه‹گذاری‹در‹الیحه‹بودجه‹69‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مطاب//ق برنام//ه پنجم توس//عه دول//ت باید هر س//ال ۰۵ میلی//ارد دالر مازاد بر میزان س//ال قبل فاینانس در نظ//ر بگیرد که این موضوع در بودجه ۵9 نیز لحاظ شده بود اما با وج//ود رفع تحریمها و گش//ایشهای به وجود آمده در روابط بینالمللی تنها حدود ۰1 تا ۰۲ درصد این رقم محقق ش//ده اس//ت. البته در سال جاری با مذاکرات انجام شده تفاهمنامه و قرارداده//ا به میزان ۰۵ میلیارد دالر به امضا رس//یده که در صورت عملیاتی شدن آنها تحقق این رقم در س//ال 96 دور از انتظار نیس//ت. در همین راس//تا به تازگی برای پروژههای عمرانی خطوط ریلی کش//ور ۲/1 میلیارد دالر فاینانس از سوی شرکت زیمنس آلمان نهایی شده که تاکنون بیشترین رقم جذب فاینانس بوده است.

‹سرمای ‹هگذاری‹در‹الیحه‹بودجه ‹

در الیحه بودجه 96 بر استفاده بخش خصوصی و تعاونیه//ا از این ظرفیت تاکید ش//ده در حالی که شرط اصلی ارائه فاینانس از سوی شرکتهای خارجی داش//تن ضمانتنامه از سوی بانک مرکزی اس//ت. همین امر باعث ش//ده ت//ا در عمل بخش خصوصی نتواند از این ظرفیت عظیم بهرهمند شود اما ارائه ۵ میلیارد دالر فاینانس از س//وی دولت و اختص//اص ۰1 هزار میلیارد توم//ان اوراق ریالی و صکوک اس//المی ظرفیت مناسبی است که بخش خصوصی میتواند از آن بهخوبی استفاده کند.

در همی//ن زمینه محم//د نوریامیری، مدیرکل دفتر بودجه و امور مجامع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گسترش صنعت در تشریح ظرفیتهای سرمایهگذاری بخش صنعت، معدن و تجارت در الیحه بودجه 96 گفت: در الیحه بودجه 96 در بحث س//رمایهگذاری بخش صنعت، معدن و تجارت به موارد مختلفی اش//اره ش//ده ازجمله اینکه اجازه تامین مال//ی خارجی (فاینانس) برای طرحه//ای تولیدی و خدمات//ی بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۰۵میلیارد دالر برای شرکتها در نظر گرفته ش//ده البته این امر به تمامی طرحهای کش//ور اختصاص داده ش//ده که بخ//ش صنعت و معدن نیز میتواند از این ظرفیت استفاده کند.

نوریامیری با اش//اره به ۵میلیارد دالر فاینانس ارائه ش//ده از س//وی دولت گفت: دولت در الیحه بودج//ه 96 برای طرحهای اولوی//تدار ۵ میلیارد دالر فاینان//س ارائ//ه میکن//د و به عب//ارت دیگر شرکتهای تعاونی و خصوصی تضامین خود را به دولت ارائه و فاینانس دریافت میکنند.

‹ظرفی ‹تهای‹اوراق‹ریالی‹و‹صکوک‹ ‹

مدی//رکل دفت//ر بودج//ه و امور مجام//ع وزارت صنع//ت، معدن و تجارت با بی//ان اینکه در بخش بودج//ه متفرق//ه۰1 هزار میلی//ارد توم//ان اوراق مش//ارکت ریالی و صکوک اسالمی در نظر گرفته ش//ده اظهار کرد: از این میزان هزار میلیارد تومان برای ش//رکتهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تج//ارت اعم از خصوصی و تعاون س//هم در نظر گرفته ش//ده است. عالوه بر این دولت و شهرداری درمجموع میتوانن//د ۵۲هزار میلیارد تومان اوراق اسالمی برای پرداخت به تامینکنندگان تجهیزات طرحه//ای عمران//ی اختص//اص دهن//د که بخش صنعت و معدن نیز در پروژههای عمرانی میتواند از این ظرفیت استفاده کند.

وی ب//ا اش//اره به برنام//ه دولت ب//رای پرداخت بدهیهای خود به شرکتهای خصوصی افزود: در بودجه 96 بخشی نیز به تهاتر مطالبات شرکتهای خصوصی و تعاونی از دولت در مقابل بدهیشان به سازمان دولتی اختصاص یافته که اجازه این امر تا سقف ۵هزار میلیارد تومان صادر شده است.

‹بخش‹خصوصی‹و‹فاینانس‹ ‹

ب//ا وجود ظرفیتهای ب//اال در الیحه بودجه 96 برای سرمایهگذاری طرحهای تولیدی و خدماتی، چالشهایی نی//ز برای اس//تفاده از این ظرفیتها وج//ود دارد. حس//ین س//لیمی، ریی//س انجم//ن س//رمایهگذاری خارجی در گفتوگو با گس//ترش صنع//ت در اینب//اره گف//ت: ظرفی//ت ۰۵میلیارد دالری فاینانس در بودج//ه ۵9 نیز در نظر گرفته ش//ده اما متاس//فانه حداکثر ۰1 میلیارد دالر آن محقق ش//ده اس//ت البته با مذاکراتی که در یک س//ال اخیر با کشورهای خارجی ش//ده، قراردادها و تفاهمنامههایی به همین میزان به امضا رس//یده اس//ت. محقق شدن این ارقام نیاز به زمان دارد به همین دلیل امیدواریم سال آینده شاهد تحقق ۰۵ میلیارد دالر فاینانس باشیم.

س//لیمی با اش//اره به بزرگتری//ن چالش بخش خصوص//ی ب//رای دریافت فاینانس گف//ت: یکی از ش//روط خارجیها ب//رای ارائ//ه فاینانس به بخش خصوص//ی اخ//ذ ضمانتنامه بانک مرکزی اس//ت. از آنجای//ی ک//ه بان//ک مرکزی تنها ب//ه طرحهای عمران//ی دولت//ی ضمانتنامه ارائ//ه میکند، بخش خصوصی در عمل چندان از این ظرفیت بهرهمند نخواهد شد.اس//تفاده بخش خصوصی از فاینانس تنها مش//روط به این اس//ت که ط//رف خارجی به انعق//اد قرارداد ب//دون ضمانتنام//ه بانکی رضایت دهد.

‹بیمه‹پروژ ‹ههای‹عمرانی ‹

رییس انجمن س//رمایهگذاری خارجی با اش//اره ب//ه اینکه از دیگ//ر ش//رایط ارائه فاینان//س بیمه شرکتهای خارجی است اظهار کرد: هیچ شرکت خارج//ی بدون بیم//ه فاینانس ارائ//ه نخواهد کرد البته بعد از رفع تحریمها این مش//کل حل ش//ده و ش//رکتهای بیمهگ//ذاری همچ//ون «هرمس» اعالم آمادگی کردهاند که طرحهای تا ۰۳ میلیون دالر را بیم//ه کنند. ش//رکتهای دیگری همچون «ساچه» ایتالیا و چند شرکت فرانسوی نیز نسبت به بیم//ه فاینانسها اعالم آمادگ//ی کردهاند البته ش//رکتهای بیمه نی//ز برای ارائه خدمات ش//رط داشتن ضمانتنامه بانک مرکزی را دارند.

وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از شرکتهای چینی، کرهای، ژاپنی و آلمانی برای ارائه فاینانس اعالم آمادگی کردهاند گفت: در هفتههای گذشته ق//رارداد فاینان//س ۲/1 میلی//ارد دالری ش//رکت زیمنس آلمان برای خطوط ریلی قطعی ش//د که این قرارداد یک//ی از بزرگترین فاینانسها تاکنون بوده است.

‹ظرفیتی‹مناسب‹برای‹بخش‹خصوصی ‹

رییس انجمن س//رمایهگذاری خارجی با تاکید ب//ر اینکه بخش خصوصی میتوان//د از فاینانس ۵ میلیارد دالری ارائهش//ده از س//وی دولت استفاده کند،اظهارکرد: خوش//بختانه در این زمینه مانعی وج//ود ندارد عالوه بر این ۰1ه//زار میلیارد تومان اوراق مش//ارکت ریال//ی و صک//وک اس//المی نیز ظرفیتی مناس//ب را برای بخ//ش خصوصی فراهم خواهد کرد. البته نرخ سود اوراق در ایجاد تقاضا و موفقیت این طرح نقش موثری دارد و نباید از سود بانکی کمتر باشد.

س//لیمی ب//ا بی//ان اینک//ه دول//ت ب//ا پرداخت بدهیهای خ//ود میتواند گردش س//رمایه ایجاد کند اف//زود: دولت حدود ۰۰۳ هزار میلیارد تومان بده//ی دارد که تهاتر ۵ هزار میلی//ارد تومان درد چندان//ی را دوا نمیکند ام//ا دولت در صورتی که جلوی افزایش بدهیها را بگیرد تس//ویه بدهی از این طریق میتواند تا حدودی به پیمانکاران کمک کند.

بناب//ر این گ//زارش، دولت همواره ب//ر واگذاری طرحه//ای عمرانی به بخش خصوصی تاکید کرده و ظرفیتهای مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در الیحه بودجه در نظر گرفته است اما برخی چالشه//ا همچون ضمان//ت بانک مرکزی مانع اس//تفاده بخش خصوص//ی از این ظرفیتها ش//ده اس//ت. بنابراین دولت در راستای حمایت از بخش خصوصی باید سازوکار مناسبی برای بخش خصوص//ی فراهم کند تا ارقام داخ//ل بودجه تنها روی برگ//ه نمان//د و ب//ه بدنه اقتصاد کش//ور وارد شود.

مطاب/ق الیح/ه بودج/ه 96 برای طرحه/ای تولی/دی و خدماتی بخش خصوص/ی و تعاونی 05میلی/ارد دالر فاینانس خارجی، 5میلی/ارد دالر فاینانس دولتی و 10 ه/زار میلیارد تومان اوراق مش/ارکت ریالی و صکوک اس/امی در نظر گرفته شده است. براس/اس برنامهریزیها دولت در س/ال آینده س/رمایهگذاری و ایجاد طرحهای جدید عمرانی و صنعتی را در دستور کار قرار داده که در صورت تحقق این ارقام در س/ال آینده باید ش/اهد آغاز طرحهای بزرگ عمرانی و صنعتی باشیم.

سیدمحمدحسن سیدزاده

گروه صنعت

حسین سلیمی یکی‌از‌شروط‌ارائه‌ فاینانس‌اخذ‌ضمانتنامه‌

بانک‌مرکزی‌است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.