سند‹نقشه‹راه‹همکاری‹اقتصادی‹ایران‹و‹روسیه‹نهایی‹شد‹

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

قائممق//ام وزیر ارتباطات و فن//اوری اطالعات در امور بینالملل گفت: «سند نقشه راه همکاریهای اقتص//ادی ایران و روس//یه» در پایان س//یزدهمین کمیسیون مش//ترک اقتصادی دو کشور ۳۲آذر در تهران تدوین میشود.

ب//ه گزارش ایرن//ا، مهدی محتش//می در اینباره گفت: این س//ند با حضور «الکساندر نوواک» وزیر انرژی روس//یه و «محمود واعظ//ی» وزیر ارتباطات و فن//اوری اطالع//ات ای//ران بهعن//وان رییسهای کمیسیون مشترک دو کشور امضا میشود.

وی با اعالم اینکه سیزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران وروس//یه از آذر در تهران آغاز بهکار کرد، گفت: این اجالس به بررسی کارشناسی درباره همکاریه//ای دوجانبه در بخشهای حمل و نقل، کش//اورزی، نفت وگاز، انرژی، نیرو، بانک، ارتباطات و فن//اوری اطالع//ات و ... میپردازد. ش//رکتهای روسی در این اجالس با بیش از ۰۰۲ نفر از فعاالن اقتص//ادی از بخ//ش دولت//ی و ۰۵۲ نف//ر از بخش خصوصی حضور گستردهای خواهند داشت.

وی گفت: الکس//اندر نوواک امروز به تهران سفر میکند و در حاش//یه این اجالس ب//ا وزیران نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات کشورمان دیدارهای جداگانهای خواهد داشت.

براس//اس نتیجه مذاکرات مهدی س//نایی، سفیر ایران در مسکو و نوواک، رییس روسی این نشست، امضای س//ند س//اخت و راهاندازی 4 واحد نیروگاه حرارت//ی بندرعباس با س//رمایهگذاری یک میلیارد و 9۸۲ میلیون یورویی روس//یه و چند س//ند دیگر ازجمل//ه استانداردس//ازی، متدول//وژی، ارزیاب//ی کاالهای دو کش//ور و همچنین پروژه ش//رکتهای خصوصی در تهران در نظر گرفته شده است.

همچنی//ن ق//رار اس//ت در چارچ//وب مذاکرات سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریها برای نخس//تین بار کمیس//یون انرژی دو کش//ور با حضور معاون وزیر انرژی روس//یه با هدف توس//عه همکاریهای دوجانبه در این حوزه تشکیل شود.

وزارت انرژی روس//یه پی//ش از این عرصه انرژی، صنای//ع، کش//اورزی، دام//ی، بانک//ی، حملونقل، آموزش//ی، جنگل و هوافضا را ازجمله دس//تورهای کاری دو کش//ور ب//رای اجالس ته//ران اعالم کرده بود. در نشس//ت سال گذش//ته کمیسیون مشترک همکاریهای دو کش//ور با ش//رکت هیات ۰7 نفره ایرانی و همتایان روسی در مسکو به ریاست واعظی و نوواک، مجموعهای از سندها و تفاهمها به ارزش بی//ش از ۰4 میلی//ارد دالر در بخشه//ای مختلف ازجمل//ه افزایش مبادالت بازرگانی و فعالیت بخش خصوص//ی، نیروگاهی (هس//تهای و بخ//ار)، ریلی، صنعتی، انرژی و برق مورد توافق قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.