‌چالش‌های فاینانس‌بخش‌خصوصی‌

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ب//رای دس//تیابی به رش//د اقتصادی ۸درصدی در برنامه ششم توس//عه در طول ۵سال آینده س//االنه ب//ه ۰۵میلیارد دالر س//رمایهگذاری خارجی نی//از داریم ک//ه از ای//ن رقم بای//د ۰۲ میلی//ارد دالر ب//ه فاینان//س اختصاص پیدا کند. درحالحاض//ر در بهتری//ن ش//رایط توانس//تهایم حداکثر س//الی ۵میلیارد دالر فاینانس جذب کنی//م بنابرای//ن برای رس//یدن به رش//د اقتصادی موردنظر به ارق//ام قابل توجهی فاینانس نیاز داریم که تحقق آن عزم تمام مسئوالن و بخش خصوص//ی را میطلبد. ب//ا توجه به ظرفیته//ای مثبتی که برجام برای کش//ور به وجود آورده و نیز نیروی انسانی جوان، انرژی ارزان، منابع طبیعی مناس//ب ...و دولت اولویت خود را روی جذب سرمایهگذاری مستقیم گذاشته و جذب فاینانس در مرتبههای بعد قرار دارد. سیاس//ت جذب س//رمایهگذاری مس//تقیم خارجی نیز بر پایه ۳ شرط انتقال فناوری، اشتغال و ص//ادرات هدفگذاری ش//ده بنابراین رویک//رد دولت رونق س//رمایهگذاری خارجی مس//تقیم در جهت توسعه صنعتی اس//ت.در جذب فاینانس هدف این اس//ت ک//ه حداقل تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود، درحالحاضر بیشتر فاینانسرها درخواست ضمانتهای دولتی و حاکمیتی دارند بههمیندلیل ب//ا این نگاه برای دولت محدودی//ت در جذب فاینانس وجود دارد بنابرای//ن ه//دف این اس//ت ک//ه ج//ذب فاینانس برای پروژههای زیربنایی تعریف شود. بخش خصوصی از این منظر کمت//ر امکان بهرهمن//دی از منابع فاینان//س را دارد. عالوهبر پروژهه//ای عمران//ی و زیربنایی فاینانس ب//ه پروژههایی که بتوانن//د خودگردان بار مالی فاینانس را تحمل کنند و هزینه اضاف//ه برای دولت ایجاد نکنند نی//ز اختصاص خواهد یافت. همچنین برای افزایش جذب فاینانس ش//رکتهای بیمهای باید فعالتر عمل کنند و مش//کالت بانکی در اخذ وثیقههای حلوفصل ش//ود. اگر بخش خصوصی فاینانس//ر خود را پیدا و پ//روژه بتواند به صورت خودگ//ردان هزینههای فاینانس را تحمل کند مش//کلی برای ارائ//ه فاینانس به بخش خصوصی وجود ندارد البته اگر فاینانسرها تضمینهای دولتی و گارانتی بخواهند باید مراحل قانونی را طی و مجوزهای الزم را کسب کنند و وثیقههای الزم را به بانک مرکزی ارائه دهند. بهدلیل محدودیت دولت در ارائه تضمینهای نیز اولویت با طرحهای استراتژیک و زیربنایی است.البته در این میان تطبیق نداشتن قوانین بانکی با اس//تانداردهای جهانی یکی دیگر از چالشها مطرح در این مس//یر است. کشور س//الها در تحریم بوده به همی//ن دلیل از قوانی//ن روز دنیا عقب ماندهای//م اما دولت و بان//ک مرکزی در تالش هس//تند تا هرچه س//ریعتر قوانین داخلی بانک مرکزی را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند و امیدواریم این موانع بهزودی رفع شود.

افروز بهرامی مدیرکل سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت،

معدن و تجارت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.