امضای‌تفاهمنامه‌همکاری‌ مالکیت‌معنوی‌ایران‌و‌ایتالیا‌

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

جمهوری اس//المی ایران و ایتالیا ی//ک تفاهمنامه همکاری درباره «مالکیت معنوی» به امضا رساندند.

این تفاهمنامه که جمعه شب به امضای محمدحسن کیانی، ریی//س مرک//ز مالکیت معنوی س//ازمان ثبت ای//ران و لوردانا گولینو، رییس مرکز مبارزه با رقابت ناس//الم و مالکیت معنوی کش//ور ایتالیا در رم، پایتخت این کشور رسید درباره همکاری در ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی اس//ت و نخستین از نوع خ//ود می//ان ایران با یک کش//ور عضو اتحادیه اروپا به ش//مار میرود.

این تفاهمنامه در نشس//تی در محل وزارت توسعه اقتصادی ایتالی//ا در رم و با حضور احمد تویس//رکانی، معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و امالک ایران و جهانبخش مظفری، سفیر جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا به امضا رسید.

تویسرکانی به خبرنگاران گفت: امضای این تفاهمنامه منافع بس//یاری به همراه خواهد داشت و ما امیدواریم با امضای این یادداش//ت تفاهم، حجم روابط دو کش//ور در حوزه اقتصادی و مالکیت معنوی توس//عه یابد، چراکه حقوق و مالکیت معنوی رابطهای تنگاتنگ با موض//وع تجارت بینالملل دارد و امضای این تفاهمنامه موجب گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی، تجاری و صنعتی میان دو کشور خواهد شد.

وی اف//زود: این تفاهمنامه که در زمینه تبادل کارش//ناس و همکاریهای دوجانبه است بهطور قطع میتواند در جلوگیری از نشانس//ازی جعلی و نیز تعرض به حقوق دارندگان مالکیت معنوی تاثیر مهمی داشته باشد.

لوردانا گولینو، رییس مرکز مبارزه با رقابت ناسالم و مالکیت معن//وی ایتالیا نی//ز گفت: ایران و ایتالی//ا اهمیت زیادی برای توسعه صنعتی و اقتصادی خود قائل هستند و مالکیت صنعتی را اهرمی برای تحقق این اهداف میدانند. دو کش//ور از امروز میتوانند همکاریهای دوجانبه را با تبادل تجربیات در زمینه توس//عه مالکیت معنوی و زمینههای مختلف مالکیت صنعتی بهویژه روند ثب//ت اختراع طرحهای صنعتی همچنین در ارائه خدمات ثبت الکترونیک ارتقا بخشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.