رفع مشکالت 360 واحد تولیدی در فارس

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

استاندار فارس تاکید کرد: واحدهای تولیدی از سوی تمام دستگاهها و مسئوالن، یک باید و الزام است.

به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان فارس، سیدمحمدعلی افش//انی در حاش//یه بازدید از ش//رکت تولیدی افزارکیمیا که با حضور رییس کل بانک مرکزی جمهوری اس//امی انجام شد، گفت: این واحد تولیدی بهواسطه استفاده از دانش و روشهای نوین، موفق بوده است.

افشانی علت این بازدید را حمایت و تقویت چنین واحدهایی دانست و گفت: امیدواریم بتوان در مس//یر توس//عه واحده//ای تولیدی موفق گامهای موثری برداشت.

اس//تاندار فارس افزود: خوشبختانه در یک سال گذشته بیش از 100 جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استان برگزار شده و مشکات بیش از 600 واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است.

افش//انی ادامه داد: مشکات 360 واحد مرتفع شده و تسهیات الزم از س//وی بانکها به این واحدها پرداخت ش//ده است و در چرخه تولید قرار گرفتهاند.

وی گفت: در بحث طرح ارتقای تولید، استان فارس نخستین استان کشور با حدود 644میلیارد تومان پرداختی است.

اس//تاندار فارس ابراز امیدواری کرد که حرکت آغاز ش//ده در مس//یر حمایت از تولید تداوم یابد و با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

افش//انی گفت: امیدوار هستیم تمام کسانی که به حمایت بانکی نیاز دارند مش//روط بر اینکه اصول بنگاهداری را رعایت کنند مورد حمایت قرار گیرند.

اس//تاندار فارس توضی//ح داد: اصول بنگاهداری به این معناس//ت که واحدهای تولیدی هم بتوانند مدیریت درس//ت داش//ته باشند و هم از روشهای کنترل کیفیت اس//تفاده کرده و بتوانن//د محصولی را تولید کنند که به لحاظ قیمت و کیفیت در بازار مشتری خود را پیدا کند.

شناس/ایی 71ه/زار واحد کوچ/ک و متوس/ط نیازمند ‹ تسهیالت

همچنین ولیاهلل س//یف، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی در ای//ن بازدید از شناس//ایی 71هزار واحد کوچک و متوس//ط نیازمند تسهیات در کشور از سوی بانک مرکزی خبر داد.

سیف با بیان اینکه سال گذشته 054هزار میلیارد تومان تسهیات در حوزه اقتصاد مقاومتی از سوی بانکها به تولیدکنندگان پرداخت شده است، افزود: از ابتدای امسال تاکنون 714هزار میلیارد تومان تسهیات به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اس//امی اب//راز امیدواری کرد که تا پایان امس//ال رقم تس//هیات پرداختی در زمینه اقتصاد مقاومتی به 005هزار میلیارد تومان افزایش یابد و گفت: دولت تاش دارد تا منابع بانکی به سمت اشتغال و تولید سوق داده شود.

س//یف یادآور ش//د: 09درص//د داراییهای بانکها بای//د به پرداخت تسهیات اختصاص یابد اما یکی از عمدهترین مشکات دولت، منجمد شدن 54درصد از داراییهای بانکی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.