دامپرور بودم تولیدکننده شدم

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

زمانی ک//ه مغازه اجارهای ب//رای فروش پوش//اک را تحویل گرفتیم هم//ه تزئیناتش س//رامیک در و دیوارش بود و درس//ت مثل حمام بود، نمیدانس//تیم در آنجا چه جنس//ی بفروش//یم. کارآفرینی درست مثل نشستن در یک چرخ و فلک است. گاهی وقتها باال هستید و از هیجان نفستان بند میآید و گاهی وقتها هم با سر به سمت زمین میآیید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.