توسعه صنایع کوچک در مناطق ویژه اقتصادی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

احداث واحدهای صنعتی ب//ا رویکرد صادراتمحور هدف اصلی در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است.

سال بیست و هشتم

شماره 3

پیاپی 1976

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.