ایجاد کنسرسیومهای صادراتی زمینهساز حمایتهای دولتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نماین//ده م//ردم تبریز، آذرش//هر و اس//کو گف//ت: ایجاد کنسرس//یومهای صادراتی زمینه را برای ارائه حمایتهای دولتی فراهم میکند.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از آذربایجانشرقی، شهابالدین بیمقدار در نشست هماندیشی کنسرسیومهای صادراتی خوش//ههای صنعتی آذربایجانشرقی اظهار کرد: اینک//ه بخواهیم به ص//ورت موردی از ش//رکتها حمایت به عمل آوریم ممکن نیس//ت ولی وقتی این ش//رکتها به صورت کنسرسیوم تجمیع میشود، دست قانونگذار هم باز میشود.

بیمقدار با بیان اینکه ظرفیت آذربایجانشرقی برای تولید و صادرات مثالزدنی اس//ت، افزود: بازارهای داخلی کشش محصوالت تولیدی داخل را ندارد و باید به فکر صادرات بود تا ضمن حفظ رونق تولید، اشتغال را نیز ارتقا داد.

نماینده مردم تبریز، آذرش//هر و اسکو ادامه داد: صادرات قطعات خودرو، فرش و فناوری اطالعات ازجمله بخشهایی هس//تند که آذربایجانشرقی ظرفیت ویژهای در آنها دارد و بای//د در اولویت ق//رار گیرد تا بتوانی//م در بازارهای جهانی نقش ایفا کنیم.

بیمقدار افزود: یکی از آفتهایی که کشور دچار آن شده ارائه مجوزهای خاص به افراد و س//ازمانهای خاص است و س//عی میکنیم این آفت را از کش//ور برچینیم تا فساد نیز به حداقل برسد.

نماینده مردم تبریز، آذرش//هر و اسکو داللپروری را یکی از معضالت صنعت عنوان و ابراز کرد: متاسفانه کارخانهدار هیچگاه برای خرید محصول کشاورزی مستقیم به کشاورز مراجعه نمیکند که این امر باعث افزایش قیمت محصوالت تولیدی میشود.

بیمقدار با تاکید بر ایجاد مراکز فروش کنسرس//یومهای صادراتی در کش//ورهای هدف گفت: در ح//وزه قوانین هر پیش//نهادی برای اصالح یا وضع آنها دارید ارائه کنید تا در راستای کمک به ارتقای صادرات کشور مساعدتهای الزم از سوی مجلس شورای اسالمی انجام شود.

همچنین سیدمرتضی نیرومنداسکویی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی در این نشست اظهار کرد: 37 خوشه صنعتی در آذربایجانشرقی شناسایی شده که 4 خوشه در حال اجرا و 6 خوشه نیز خاتمه یافته است.

نیرومنداس//کویی اف//زود: 8 کنسرس//یوم صادرات//ی نیز تش//کیل ش//ده یا در حال تشکیل است که ش//امل لوازم خانگی، حولهبافی، س//نگ، چرم و کفش، سبزه و کشمش بناب، آجیل و خشکبار و سبزه و کشمش ملکان میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.