بازدید قضات از شهرک صنعتی مشهد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان خراسان رض//وی از بازدید معاون دادس//تان و قض//ات ویژه صنعت دادگس//تری خراس//ان رضوی از ش//هرک صنعتی مش//هد خبرداد.

به گزارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی، مسعود مهدیزادهمق//دم گف//ت: در این بازدید مس//ئوالن از روند واگ//ذاری زمین، س//رمایهگذاری و فرآین//د تولید محصول آگاه//ی یافتند. ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رض//وی اف//زود: برگزاری برنامههای بازدید زمینه را برای رش//د سرمایهگذاری سالم محصول فراهم کرده و بستر را برای سرمایهگذارانی که وارد عرصه تولید و خدمت به کشور میشوند بیش از پیش ایجاد و تعامل مثبتی بین صنعتگران برقرار میکند.

وی ادام//ه داد: مقامات دادگس//تری از نزدیک درجریان مهمترین فعالی//ت واحدهای صنعتی و برنامهریزی آن قرار گرفتند. مهدیزادهمقدم تاکید کرد: رس//یدگی و تعامل با مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی بسیاری از چالشهای پی//شروی م//ا را برطرف خواه//د کرد و تش//کیل کمیته حقوقی بازوی اجرایی قدرتمندی برای یاری این بخش در شهرکهای صنعتی استان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.