«زمانی» در خانه صنعت ایران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

علی محمد زمان//ی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین، به عنوان عضو هیاترییس//ه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از قزوین، انتخابات خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور محس//ن ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بهعنوان ناظر ای//ن وزارتخانه و نماین//دگان خانههای صنع//ت، معدن و تجارت استانها برگزار شد. این انتخابات در محل دبیرخانه مرک//زی این تش//کل برگ//زار و بعد از رأیگی//ری، اعضای هیاتمدیره و بازرس انتخاب شدند.

در انتخاب//ات خان//ه صنع//ت، مع//دن و تج//ارت ایران، س//یدعبدالوهاب س//هلآبادی، س//یدمحمدرضا مرتضوی، آرم//ان خالقی، یونس ژائله، حس//ن حس//ینی، علی محمد زمانی، رمضان بهرامی، ابوالفضل فرهانی و سجاد نباتچیان بهعنوان اعضای اصلی هیاترییس//ه خان//ه صنعت، معدن و تجارت ایران و عماد مردانی و محمدرس//ول س//ماکچی بهعنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند.

گفتنی اس//ت، بیژن پناهیزاده بهعن//وان بازرس و احمد زارعی بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.