ورود «کوچک»ها به بازاری بزرگ

بررسی «گسترش صنعت» از ورود 4 صنعت کوچک به بورس کاال نشان داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عبدی-گ/روه صنای/ع کوچک:

وج//ود بی//ش از 48هزار واح//د صنعتی کوچک و متوس//ط در کش//ور یک//ی از الزام//ات توجه به خ//روج از رک//ود و به ظرفیت رس//اندن این بخش اس//ت. از ای//نرو تامی//ن مناب//ع مالی بنگاههای کوچک و متوس//ط در کشور در ط//رح خروج از رکود و فعالس//ازی صنع//ت در ابتدای س//ال تصویب ش//د و ق//رار اس//ت از مح//ل مناب//ع بانکی، صندوقهای زیرپوش//ش وزارت صنعت، مع//دن و تج//ارت و اس//تفاده از منابع خارجی(یوزانس) تامین شود.

کارشناسان معتقدند که ارتقای سطح آگاهی بنگاههای کوچک و متوس//ط در زمینه تامی//ن منابع مالی از طریق بازار سرمایه بهویژه بورس کاال به خروج این واحدها از وضعیت فعلی کمک ش//ایانی خواهد ک//رد. همچنین حض//ور صنایع کوچ//ک و متوس//ط در ب//ازار بورس به ف//روش محص//والت صنای//ع کوچک و متوس//ط بدون واس//طه کمک خواه//د کرد ضمن آنک//ه تامین م//واد اولیه از طریق ب//ورس منجربه حذف واس//طهها و داللها شده و در کاهش قیمت تمامشده تولید نقش بسزایی خواهد داشت.

پیش از این، تفاهمنامه همکاری مش//ترک بین س//ازمان صنایع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران، ش//رکت ب//ورس کاالی ای//ران و همچنین صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک با هدف حذف واس//طهها و ایجاد تح//رک جدید در صنایع کوچک و متوس//ط منعقد ش//د و تس//هیل پذی//رش، عرض//ه و معامالت محص//والت تولیدی صنایع کوچک و متوس//ط در این تفاهمنامه توافق شد.

درنظر داش//ته باش//ید که یکی از اهداف بورس کاالی ایران حذف واسطههای غیرضروری در تامین مواد اولیه است که البته امروز بسیاری از خریداران در ب//ورس کاال صنای//ع کوچ//ک و کارخانهداران هستند بنابراین واحدهای صنعتی برای پایداری در چرخه تولید الزم اس//ت در این بازارها ورود کنند و خود را با س//ازوکار مورد نیاز بازار سرمایه تطبیق دهند.

ح//ال آنک//ه ب//ا اصالح سیس//تم قیمتگ//ذاری ب//ر پای//ه عرض//ه و تقاض//ا، ش//رایطی فراه//م ش//د ت//ا واحده//ای صنعت//ی ب//زرگ بتوانند به ش//کل موثری م//واد اولیه صنایع پاییندستی را فراهم کنند.

تامین مالی بورسی ‹

این درحالی است که شرکتهای اس//تانی میتوانن//د ب//ا پای//ش و شناسایی شایس//تگی و قابلیتهای صنایع کوچ//ک و متوس//ط، زمینه الزم برای حضور آن//ان در فرابورس را فراهم کنند.

در اس//تان گلستان نیز 6۰۹ واحد صنعتی وج//ود دارد که ۰۲8 واحد صنای//ع کوچ//ک اس//ت. ۲46 واحد صنعت//ی در ش//هرکهای صنعت//ی استان گلس//تان وجود دارد که ۱7۱ مورد متوقف است.

به گفته، س//یدرضا مسلمیعقیلی، مع//اون صنای//ع کوچ//ک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان گلستان نخس//تین دوره آموزش//ی روش و مزیتهای حض//ور واحدهای صنعتی کوچ//ک و متوس//ط در فراب//ورس با حضور معاون توس//عه ب//ازار فرابورس کش//ور و ب//ا همکاری مرک//ز آموزش بازرگان//ی برگ//زار ش//د. در این دوره آموزش//ی که مدی//ران، مش//اوران و نماین//دگان واحدهای صنعتی حضور داشتند مباحث بازارهای جدید مالی و نحوه حض//ور واحدهای صنعتی در فراب//ورس کش//ور و روشهای جدی//د تامین مالی مورد بحث و تبادلنظر قرارگرفت.

مسلمیعقیلی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی تامین مالی واحدهای صنعتی را یکی از اولویتهای خود میداند و در این راستا خدمات حمایتی خود را برای آش//نایی مدیران و مش//اوران با نحوه ورود ب//ه بازارهای جدید مالی از طریق واگذاری س//هام آغاز کرده است.

همچنین واحدهای صنعت//ی که به منظور ورود به این حوزه تمایل دارند میتوانند به واحد صنایع کوچک ش//رکت مراجعه و درخواس//ت خ//ود را ب//رای دریافت مشاورههای الزم ارائه کنند.

بازار سلف و سلف موازی ‹

تاکن//ون4 واح//د صنعت//ی کوچک در ب//ورس کاال پذیرش ش//ده اس//ت؛ غالمرضا س//لیمانی، معاون س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان این مطلب به گس//ترش صنع//ت گف//ت: بازار س//لف و س//لف موازی یکی از ظرفیتهای مهم بورس کاال اس//ت که تاکنون صنایع کوچک و متوس//ط موف//ق به اس//تفاده از آن نشدهاند و امیدواریم این ظرفیت برای تامین مالی بنگاهها کوچک و متوسط فراهم شود.

سلیمانی تصریح کرد: در هماندیشی با بورس کاال تالش ش//ده تا از ظرفیت ب//ورس کاال ب//رای پذی//رش کاالهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط اقدام ش//ود و این ظرفیت اکنون وجود دارد. همچنی//ن ش//رایط برای تامی//ن مواد اولیه این صنایع فراهم شده است.

به ضمانت گذاش//تن انب//ار کاالهای صنای//ع کوچک و متوس//ط ب//ا هدف تامین مالی این بخش از صنعت نیز از دیگر اقداماتی است که از سوی بورس کاال انجام شده است.

ورودی شراکتی از قم ‹

این در حالی است که در کشورهای توس//عهیافته صنعت//ی بانکها یکی از روشهای تامین منابع مالی به ش//مار میرون//د و این کش//ورها راهکارهای دیگری چون ب//ورس، فراب//ورس، نهادهای تامین سرمایه ...و را نیز در دستور کار خود قرار دادهاند.

با وجود این، امیر طیبینژاد، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم معتقد است در شرایطی که بانکها برای تامین مالی نیاز واحدهای صنعتی شرایط سختی را ایجاد کردهاند فرابورس میتواند جایگزی//ن مناس//ب و ایدهآل//ی ب//رای واحدهای صنعتی بهشمار رود. طیبین//ژاد با بی//ان اینکه این برنام//ه حمایتی برای صنایع کوچک کش//ور بیسابقه ب//وده اس//ت، گف//ت: تاکن//ون امکان تامین مالی صنای//ع کوچک از طریق بازار س//رمایه در کش//ور فراهم نبود، بنابراین اس//تان قم ب//ا بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در صنایع کوچک خود تمام ت//الش الزم را انجام داد تا تولیدکنن//دگان قمی از این فرصت به دست آمده بهرهمند شوند.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم گفت: ش//رکت مهندس//ی نصی//ر کیان//گ تولیدکنن//ده قطعات خودرو با داشتن سرمایهگذار خارجی پ//س از پیگیریه//ای متع//دد موفق ب//ه دریافت پذیرش اولیه از س//ازمان فرابورس ایران شد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت، معرف//ی تولیدکنن//دگان فعال در ح//وزه صنایع کوچک و متوس//ط و محصوالت تولیدی و م//واد اولیه مورد نی//از آنها به بورس کاال به منظور پذیرش و عرضه محصوالت و دریافت کد بورس//ی برای خرید مواد اولی//ه از الزام//ات ورود صنایع کوچ//ک به بورس است.

همچنی//ن اس//تفاده از ابزارهای تامی//ن مالی و ظرفیت انبارهای مس//تقر در شهرکهای صنعتی برای تامین مالی صنایع کوچک و متوس//ط کشور و ص//دور ان//واع ضمانتنامه مورد نی//از بورس کاال به منظ//ور تضمی//ن تعهدات صنای//ع کوچک در چارچ//وب مق//ررات و دس//تورالعملهای صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک و ش//رکت بورس کاالی ایران از دیگر مواردی است که برای حضور صنایع کوچک و متوس//ط به بازار س//رمایه باید تسهیل شود.

آش/نایی ناکاف/ی بنگاهه/ای کوچک و متوس/ط با س/ازوکارهای بازار س/رمایه و تامین منابع مالی از طریق این بازار موضوعی اس/ت که مورد توجه مس/ئوالن در س/ازمان صنایع کوچک قرار گرفته و بر ضرورت آگاهیدهی به مدیران شهرکهای صنعتی و درنهایت صاحبان صنایع کوچک تاکید شده است.

امیر‌طیب ‌ینژاد تولیدکننده قطعات

خودرو با داشتن سرمایهگذار خارجی موفق به دریافت پذیرش اولیه از سازمان فرابورس

ایران شد

غالمرضا‌سلیمانی صنایع کوچک و متوسط

تا کنون موفق به استفاده از بازار سلف و سلف موازی نشدهاند

سیدرضا‌مسلم ‌یعقیلی آشنایی مدیران و مشاوران با نحوه ورود به بازارهای جدید مالی از طریق واگذاری سهام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.