اروند، میزبان بزرگترین نیروگاه بادی کشور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

عملیات اجرایی فاز نخست بزرگترین نیروگاه بادی کشور در منطقه آزاد اروند آبادان آغاز شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان در آیین افتتاح این عملیات گفت: خوزس//تان بهدلیل داشتن دش//تهای پهناور و مجاورت با ساحل خلیجفارس از ظرفیت مناسبی برای بهرهمندی از انرژی بادی برخوردار است.

به گزارش ایرنا، محمود دش//ت بزرگ گفت: در تفاهمنامهای با یک ش//رکت آلمان//ی بزرگترین نیروگاه بادی کش//ور به ظرفیت تولی//د ۰۰۲ مگاوات برق در منطقه آزاد اروند به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی احداث خواهد شد.

وی افزود: عملیات س//اخت فاز نخس//ت این طرح به ظرفیت ۰۵ مگاوات برق با بهرهگیری از جدیدترینهای جهان و اس//تفاده از توربینهای ساخت آلمان با ظرفیت ۴/۳ مگاوات برق و ارتفاع ۰۳۱ متر در زمینی به مساحت ۰۴۱ هکتار و برآورد هزینه ۰۸میلیون یورو آغاز شد.

دش//ت بزرگ با بیان اینکه این طرح در مدت دو س//ال راهاندازی خواهد شد، گفت: این نیروگاه ترکیبی از انرژیهای تجدیدپذیر شامل ۰۹ مگاوات بادی، ۰۴ مگاوات خورش//یدی و ۰۲ مگاوات خورش//یدی - حرارتی به همراه احداث مرکز آموزش بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.

اس//تان خوزس//تان بهدلیل داش//تن دش//تهای پهناور و مجاورت با س//احل خلیجف//ارس و براس//اس مطالع//ات انجام ش//ده از ظرفیت مناس//بی در زمینه بهرهمن//دی از ان//رژی باد برخوردار اس//ت ک//ه در همین راس//تا مذاکراتی بین ش//رکت برق منطقهای خوزستان با شرکت آلمانی ‪EAB NEW ENERGY‬ GMBH ب//رای احداث بزرگترین نیروگاه بادی کش//ور به ظرفیت تولید نهایی ۰۰۲ مگاوات برق در منطقه آزاد اروند به ش//کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی )FDI( انجام شد. پس از انعقاد تفاهمنامهها و کسب مجوزهای الزم و همچنین مبادله قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو مراسم کلنگزنی فاز نخست این پروژه مهم به ظرفیت حدود ۰۵ مگاوات با بهرهگیری از جدیدترین فناوریهای جهان و اس//تفاده از توربینهای س//اخت آلمان با ظرفیت ۳/۴ مگاوات و ارتفاع ۰۳۱ متر برگزار شد. سرمایهگذاران آلمانی در چندین فاز در مدت دو سال این نیروگاه را توس//عه خواهند داد که ترکیبی از انرژیهای تجدیدپذیر ش//امل ۰۹ مگاوات بادی، ۰۴ مگاوات خورش//یدی (فتوولتائیک) و ۰۲ مگاوات خورش//یدی - حرارت//ی به همراه احداث مرکز آم//وزش بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه خواهد بود. در کل ارزش سرمایهگذاری پروژه احداث بزرگترین نیروگاه بادی کش//ور در منطقه آزاد اروند حدود ۰۵۳میلیون یورو اس//ت که باعث ایجاد حدود ۰۵۱ فرصت ش//غلی حرفهای برای فارغالتحصیالن دانشگاهی خواهد بود. در آیین عملیات اجرایی این نیروگاه اس//تاندار خوزس//تان، مدیرعامل س//ازمان منطقه آزاد اروند، مدیرعامل ش//رکت برق منطقهای خوزستان و سرمایهگذاران آلمانی حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.