نیاز خطوط مترو تهران به 051رام قطار جدید

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه در حال حاضر خطوط ۵گانه ناوگان مترو با ۰۵۱ رام فعال اس//ت، گفت: با توجه به افزایش خطوط ریلی شهری ته//ران از ۵ به 7 خط و کاهش س//رفاصله اعزام قطارها در ایستگاهها حداقل به ۰۵۱ رام قطار جدید نیاز داریم.

به گزارش ایرنا، محمد احمدیبافنده با بیان اینکه اکنون در س//اخت تونلهای مترو بهطور کامل خودکفا ش//دهایم گف//ت: تجهیزات مورد نیاز مت//رو در بخش بهرهبرداری به دو بخ//ش ثابت و متحرک تقس//یم میش//ود که در بخش ثابت حدود ۰۳ تا ۰۴درصد تجهیزات را میتوانیم در داخل کشور تولید کنیم.

وی اف//زود: در زمینه بومیس//ازی تجهی//زات پرمصرف صنع//ت مت//رو تاکن//ون پیش//رفتهای خوبی داش//تیم و امیدوارم که با برپایی سومین نمایشگاه قطعات داخلی مترو فض//ای الزم برای ایجاد همکاری بیش//تر بین صنعتگران، پژوهشگران و مسئوالن حوزه حملونقل ریلی فراهم شود تا روند ساخت داخل شتاب بیشتری پیدا کند.

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران بر لزوم ساخت با کیفیت قطعات مترو در داخل کش//ور تاکید کرد و افزود: س//اخت قطعات باکیفیت از سوی صنعتگران ایرانی نهتنها میتواند نیاز بازار روبه گس//ترش داخل را تامین کند بلکه میتوانیم با دانش فنی باال، ارائه قطعات به قیمت مناس//ب و رایزن//ی بینالمللی جزو صادرکنن//دگان این صنعت هم باشیم.

وی یکپارچهسازی در مترو کشور را یکی از ضروریترین اقدامات برای ایجاد فضای مناسب برای بومیسازی در این صنعت عنوان کرد و گفت: متاس//فانه اکنون شاهد هستیم که هرکدام از متروهای کشور با ناوگان و استاندارد متفاوت به بهرهبرداری میرس//ند که باعث میشود قطعات متنوع باشند و سود ساخت را برای تولیدکنندگان داخلی کاهش میدهد.

احمدیبافنده گفت: باید یک نهاد باالسری بهطور جدی بحث تدوین اس//تاندارد یکپارچه ک//ه با جغرافیای مختلف ایران قابل انطباق باشد را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه این مس//ئولیت برعهده وزارت کش//ور و نهاد ریاس//تجمهوری اس//ت، افزود: در حال حاضر یک مجموعه در وزارت کشور متولی امور ریلی شهری است اما توجهی به یکپارچهسازی مترو ایران نشده است.

احمدیبافن//ده با اش//اره ب//ه اهمیت ارتب//اط صنعت و دانشگاه گفت: ما در سالهای گذشته همکاری خوبی را با دانشگاهیان در این امر شروع کردیم و خوشبختانه در حال حاضر بزرگترین قرارداد ما در زمینه بومیسازی با دانشگاه صنعتیشریف منعقد شده است.

وی گفت: برخی اوقات انجام مهندسی معکوس و دست یافتن به دانش فنی س//اخت قطعات مهم به حدی پیچیده اس//ت که برای تولیدکنندگان هزینههای س//نگینی را به همراه دارد. این امر باعث میشود تا ساخت قطعات توجیه اقتصادی نداشته باشد.

احمدیبافن//ده اف//زود: اگ//ر معاون//ت علم//ی و فناوری ریاس//تجمهوری هزینهه//ای تحقیق//ات ش//رکتهای دانشبنی//ان را تامی//ن کند به ط//ور مس//لم میتوانیم به دستاوردهای بسیار خوبی در این زمینه برسیم.

احمدیبافنده همچنین درباره فعالیت دستفروش//ان در ایستگاههای مترو پایتخت گفت: ورود شرکت بهرهبرداری مترو در این بخش غیرضروری اس//ت و باید دس//تگاههای نظارتی و فرهنگی ش//هرداری ته//ران در این موضوع ورود کنند گرچه برنامه مفصلی در این زمینه در دست طراحی داریم. وی مهمترین عامل کاهش آسیبهای اجتماعی در مترو تهران را اجرای برنامههای فرهنگی دانس//ت و گفت: برای جلوگیری از هرگونه آسیب اجتماعی افزایش فعالیت فرهنگ//ی و اجرای ویژه برنامههای مش//ارکتهای مردمی مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.