مسیر ریلی تهران-تبریز برقی میشود

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت راهآهن جمهوری اس//المی ایران در س//فر خود به قزوین با تاکید بر سیاست دولت برای توسعه حملونقل ریلی در کش//ور از انج//ام مذاکراتی برای برقی کردن مسیر ریلی تهران - تبریز خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنع//ت، به نق//ل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرس//ازی، سعید محمدزاده در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه اس//تان که با حضور استاندار، رییس و اعضای کمیس//یون عم//ران مجلس و معاون//ان وزیر راه و شهرس//ازی در استان قزوین برگزار ش//د، گفت: توسعه حملونق//ل ریل//ی از برنامههای م//ورد تاکید وزی//ر راه و شهرس//ازی و دولت تدبیر و امید بوده و در همین راس//تا افزایش ظرفیت حملونقل ریلی از تهران به س//مت غرب کشور در دستورکار قرار گرفته است.

مع//اون وزی//ر راه و شهرس//ازی افزود: ب//رای تحقق این موض//وع خط س//وم و چهارم مس//یر ریلی ته//ران به کرج احداث ش//ده و به امید خدا تا پایان سال مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.

وی اف//زود: از کرج ب//ه قزوین نیز عملیات زیرس//ازی و روس//ازی خط دوم راهآهن درحال انجام است و نزدیک به ۰۶ کیلومتر آن ریلگذاری شده است.

محم//دزاده گفت: پس از تکمیل این پروژه قابلیت اعزام قط//ار در محور قزوی//ن - تهران به ص//ورت هر ۵۱ دقیقه یکبار نیز میسر خواهد شد.

مدیرعام//ل ش//رکت راهآهن جمهوری اس//المی ایران با اش//اره به برنامهای که برای ناوگان ریلی در این مس//یر در نظر گرفته ش//ده، گفت: با توجه به شرایط و فضای موجود اس//تفاده از ریل باس و قطارهای دوطبقه در این محور در دس//تور کار قرار دارد که قطارهای دوطبقه امکان حرکت با سرعت ۰۶۱ کیلومتر در ساعت را نیز خواهند داشت.

محمدزاده افزود: محور قزوین – تهران با همین ش//رایط موجود قابلیت حرکت با سرعت ۰۰۲ کیلومتر در ساعت را ه//م دارد که البته درح//ال حاضر واگن مجاز برای این کار وجود ندارد و امیدواریم با حمایت مجلس ش//ورای اسالمی و تامین توسعه ناوگان ریلی کشور به انجام برسد.

مع//اون وزیر راهوشهرس//ازی گفت: مجموع//ه مذاکراتی درحال انجام اس//ت که بتوانیم از طریق تامین منابع مالی مح//ور ریلی ته//ران - تبریز را برقی کنی//م که در صورت تحقق با این سیستم میتوان حداقل سرعت ۰۰۲ کیلومتر بر ساعت را در این محور اجرایی کرد.

محم//دزاده با بیان اینک//ه مجموعه قراردادهای مس//یر راهآهن تهران - قزوین نزدیک به ۰۰۵ میلیارد تومان است، گفت: در صورت تکمیل پروژه و انجام عملیات تراکبندی که در قراردادهای منعقدشده نیز هست، ظرفیت این مسیر برای اع//زام قطار در هر ۸ تا ۰۱ دقیق//ه نیز وجود خواهد داشت.

وی افزود: باید بس//تر مناس//ب برای ورود ش//رکتهای مس//افری به منظور تامین ناوگان فراهم شود تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود در این محور بهرهبرداری کنیم.

محم//دزاده از اس//تاندار و اعض//ای کمیس//یون عمران درخواس//ت کرد ظرفیت تامین ناوگان موردنیاز به ویژه در محوره//ای کوتاهبرد مانند تهران - قزوین فراهم ش//ود تا بتوان بیشترین تعداد مسافر را در کوتاهترین زمان جابهجا کرد.

معاون وزیر راه و شهرس//ازی همچنین گفت: بررس//ی و مطالع//ه برای ایجاد یک مجتمع تجاری اداری خدماتی در ایس//تگاه راهآهن قزوین نیز درحال انجام اس//ت تا با ارائه خدمات به مسافرین امکانات رفاهی موردنیاز آنها را فراهم کند.

محم//دزاده گفت: امیدواریم با حمایت راهآهن جمهوری اس//المی و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور بتوانیم پروژه راهآهن قزوین – رش//ت را ه//م پیش از پایان دولت یازدهم به بهرهبرداری برسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.