امکان افزایش ضریب بازیافت میدانهای نفتی غرب کارون

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل و رییس هیاتمدیره ش//رکت مهندسی و توسعه نفت (متن) گفت: ضریب بازیافت میدانهای نفتی غرب کارون میتوان//د تا ۵۲درصد ه//م افزایش پیدا کند. س//یدنورالدین ش//هنازیزاده درباره پرسش//ی مبنی بر اینکه آی//ا بهرهگیری حداکث//ری از مخازن نفتی و داش//تن باالترین ضریب بازیافت از این میدانها از اولویتهای وزارت نفت اس//ت، اینگونه پاسخ داد: ب//ا توجه به تفاهمنامههایی که با ش//رکتهای بینالمللی دنیا در زمینه توسعه میدانهای نفتی آزادگان و یادآوران امضا میکنی//م امیدواریم نتیجه مطالعات مقدماتی این ش//رکتها ارائه ش//ود تا براس//اس این نتایج، مناقصه میدانهای نفتی را برگ//زار کنیم و پیمانکارهای خوبی را در این مناقصه داش//ته باش//یم و یک//ی از پیمانکارها بتواند کاره//ای عملیاتی این دو میدان را آغاز کند.

وی درباره ضریب بازیافت این میدانهای نفتی گفت: ضریب بازیافت بس//تگی به نوع الی//ه نفتی دارد اما م//ا انتظار داریم ضریب بازیافت در میدانه//ای نفتی غرب کارون تا ۵۲درصد هم افزای//ش پیدا کند. ضری//ب بازیافت ۵۲درص//د در دنیا و فناوری امروز عدد غیرقابل باور و غیرقابل دسترس//ی نیس//ت. مدیرعامل و رییس هیاتمدیره ش//رکت مهندس//ی و توسعه نفت (متن) درباره پیش//رفت عراق در زمینه ضریب بازیافت از میدانهای مشترک نفتی با ایران گفت: ایران در این زمینه از عراق فاصله چندانی ندارد. البته ضریب بازیافت بستگی به نوع نفت دارد. در میدان نفتی آزادگان هم نفت سربرگ وجود دارد و ه//م الیه فهلیان. ضریب بازیافت برخی الیههای نفتی ۲۱ تا ۴۱درصد اس//ت اما ضریب بازیاف//ت برخی دیگر حدود ۵/۵ تا ۶درصد است. عراق هم مانند ایران قصد دارد برنامههایی را در جهت اجرای ایاوآر به منظ//ور افزایش ضریب بازیافت به کار گیرد. ش//هنازیزاده درباره میدان گازی کیش نیز گفت: فاز نخس//ت توس//عه میدان گازی کیش را آغاز کردهایم و فازهای ۲ و ۳ ای//ن میدان که در دریا ق//رار دارد به زودی آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.