200 تغییر در طرح اولیه قراردادهای نفتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زمان//ی ک//ه از جزئی//ات طرح اصالح الگ//وی قرارداده//ای نفتی اطالعاتی به دست رسید، برخی کارشناسان معتقد به الزام بازنگری در آن بودند. باید در نظر داشت که این مورد قرارداد نیست و الگویی است که اجرای آن نیازمند رای نمایندگان مردم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.